Leaderist lähemalt

 

Leader-lähenemise kasutamine maapiirkondade toetamisel on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, aastast 1991.

Praeguseks on Leader programm läbinud juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader+ ning käimas on neljas periood - Leader meetme rakendamine Maaelu arengukavade raames.

Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a. ja 2008. aasta suvel lõppes Leader toetusskeemi rakendamise esimene etapp Riikliku arengukava 2004-2006 Leader-tüüpi meetme raames.

Maaelu arengukava 2007–2013 Leader-meetme kaudu on riik otsustanud jagada 10 % arengukava eelarvest. See on 1,34 miljardit krooni, mis teeb keskmiselt aastas üle 200 miljoni krooni kohalike tegevusgruppide osalusel jaotatavaid toetusi.

 

Eestis tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, tegevusgruppide piirkond moodustab 99,99% Eesti maapiirkonnast.

Leader tegevusgruppide kohta info SIIT


Maaelu arengu poliitika tähtsus ühises põllumajanduspoliitikas aina suureneb. See edendab Euroopa maapiirkondade säästvat arengut, kuna selle raames tegeletakse majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste probleemidega.

Leader on uuenduslik käsitlus Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika raames. Leader tähendab maaelu arengu meetmete omavahelisi seoseid. Kogemused on näidanud, et Leader võib oluliselt muuta maapiirkondades elavate inimeste igapäevaelu.

Tänu sellele võivad vanad ja uued maaelu probleemid leida uuenduslikke lahendusi ning see on katselavaks, mille abil tõstetakse kohalikku suutlikkust ja kus püütakse leida uusi võimalusi, mis vastaksid maapiirkondade vajadustele.

Leaderi kaudu innustatakse maapiirkondi leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimelisem.

Leader-lähenemine erineb muudest traditsioonilisematest maaelu arengu poliitika meetmetest selle poolest, et ta näitab pigem seda, kuidas toimida, kui seda, mida oleks vaja teha.

Leader-lähenemist saab lühidalt iseloomustada seitsme põhielemendi kaudu:

  1. element: piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
  2. element: altpoolt tulev algatus
  3. element: avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid
  4. element: uuenduste tegemise soodustamine
  5. element: omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetusmeetmed
  6. element: võrgustikutöö
  7. element: koostöö

Seitse põhielementi selgitavad, mida Leader-lähenemine endast kujutab. Nende põhimõtete rakendamine praktikas tähendab inimeste olemasolu, kes kavandavad kohalikke strateegiaid ja osalevad tegevuses.

Loe: Leader lähenemise üldjuhis

Euroopa Liidus on tegutseb perioodil 2007-2013 kokku 2 308 kohalikku Leader tegevusgruppi

Allikas ja joonis: Euroopa maaelu arengu võrgustiku Leader-allkomitee 23.11.2011 istungi materjalid

Euroopa liikmeriikide maaelu arengu programmides perioodil 2007-2013 jaotatatakse Leader-meetodi kaasabil keskmiselt 6,1 % toetusvahenditest

Allikas ja jooonis: Jüri Rute, Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu peadirektoraat (DG AGRI) ettekanne 21.02.2012 Leader seminaril, Viljandis

 

Viimati muudetud: 27.11.2015