UUDISED

KALANDUSVÕRGUSTIK: Toimus baltimaade võrgustike kohtumine

Allikas: Kalandusvõrgustik, Sirli Nellis
8. november 2010. a

 05. novembril toimus Tallinnas Balti riikide kalandusvõrgustiku üksuste kohtumine. Kohtumisel osalesid Eesti ja Läti riiklike võrgustiku üksuste ning Leedu mitteformaalse võrgustiku esindajad. Viimane tähendab seda, et võrgustik on loodud vaid tegevusgruppide initsiatiivil.

Lätis tegutseb 24 tegevusgruppi. Lätis tegutsevad Leader ja kalanduse tegevusgrupid ühe üksusena – Leader grupid täiendasid oma piirkonna arengustrateegiaid kalandust puudutavate prioriteetide võrra nii, et nad kvalifitseerusid tegevusgrupiks ka meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng” mõistes. Läti võrgustiku üksus asub Läti maaelu nõuande ja koolituskeskuses, mille bürood asuvad kõikjal üle Läti. Võrgustiku üksus teeb koostööd ka piirkondlike büroodega.

Leedus on 11 kalanduse tegevusgruppi, nendest 10 kuulub võrgustikku. Leedu tegevusgrupid on valmis jõudnud oma piirkondade arengustrateegiatega ning valmis alustama projektitaotluste vastuvõttu.

Peale üksteisega tutvumist arutleti erinevate koostöövõimaluste üle. Jõudsime järeldusele, et peamine, mida teha saame on aidata kaasa kontaktide, info ja kogemuste vahetamisele tegevusgruppide vahel. Arutlusel olid erinevate andmebaaside loomine nagu näiteks koostöö ettepanekud. Samuti oli jutuks kalandusettevõtjate kohta info kogumine - mis kalu keegi püüab, missuguseid tooteid valmistab ja kuhu turustab. Veel tõdesime, et ka kalandusturismi võimalustest on naabrite hulgas teadmisi väga vähe. Erineva info olemasolu oleks esimene samm kogemuste vahetuse ja võimaliku koostööni. Samuti oli juttu projektinäidete kogumisest ja koondamisest

Esimese koostööprojektina on kavas 2011. aastal korraldada ühine seminar pakkumaks tegevusgruppidele võimaluse omavahel tutvuda ning vahetada parimaid praktikaid ja ideid piirkonna arendamiseks. Ühe olulise teemana koorus võrgustike esindajate arutelust rannakülade areng ja traditsioonide säilimine.

Naabrite vahel on lähitulevikus kavas allkirjastada ka koostööleping.


Üritus kalandusvõrgustiku kalendris

« Tagasi