LEADER UUDISED

Üks küsimus: Milliseks võib kujuneda Raikküla valla eelarve? (Raplamaa Partnerluskogu)

Allikas: Nädaline, Maire Kõrver
23. jaanuar 2010. a

Raikküla abivallavanem Margit Pärna:

Raikküla valla eelarves võib tulude vähenemine olla 2010. aastal võrreldes 2009. aasta laekumisega umbes 9 protsenti. Tulumaksu laeku­mist prognoositakse vähem 4 protsendi ümber.

Kulud vähenevad 13 prot­senti võrreldes 2009. aasta täitmisega. Kulude vähene­mine on osaliselt tingitud Raikküla valla koolivõrgu muutmisest - teatavasti on senise kolme kooli asemel vallas nüüd vaid üks, Kabala põhikool.

Kindlasti ei saa vähenda­da asutuste ülalpidamiseks minimaalselt vajalikke ku­lutusi. Need kulud peavad iga asutuse jaoks olemas olema.

Euroraha kasutamisel on omaosaluse katmisega arvestatud vaid praegu tea­da olevate projektide (üks selline projekt - LEADERi meetmest 4.1. "Uku Masingu muuseumitoa väljaehitami­ne, sisustamine ja avamine") puhul ning need summad ei ole suured.

Kindlasti tuleb veel palgakärpeid teha. Maamaksu Raikküla vallas ei tõstetud. Ka vee- ja kanalisatsiooni-teenuse hinda ei ole plaanis tõsta, kuna loodame 2010. aasta esimese poolaasta jook­sul anda tegevuse üle uuele vee-ettevõttele. Lasteaia kohamaksu korrigeerisime 2008. aasta lõpul. Toiduraha ei ole kavas praegu tõsta.

Sotsiaaltoetustest maksa­me praegu hooldajatoetust ja toimetulekutoetust. Toi­metulekutoetuse saajate arv oli 2008. aasta keskmisena 34 ja 2009. aasta lõpus oli taotlejate arv üle 50. Lisa­raha toimetulekutoetuste maksmiseks taotlesime ja saime ka 2009. aastal. 2010. aastal on esialgne eraldus ka suurem kui 2009. aastal.

Kuna töö eelarvega alles käib, ei saa sellest praegu täpsemat ülevaadet anda.

« Tagasi