UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 12 (133)

Allikas: Maaeluvõrgustik
27. märts 2012. a

  VÕRGUKIRJAD www.maainfo.ee veebil  
  TÄNA VÕRGUKIRJAS


 
 • Euroopa maaeluvõrgustiku info
 • EUROOPA INFO
  TEADAANNE:  Järgmine võrgukiri ilmub 3. aprillil 2012.
   
 
Vilniuses räägiti palju maanoortest
 

Vilniuses toimus 13. ja 14. märtsil 2012 kaks üritust: 13. märtsil Läänemere strateegia seminar "Maaelu arengukavade koosmõju suurendamine Läänemere piirkonna riikides“ ja 14. märtsil Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja kalandusvõrgustike töökoosolek. Üheks keskseks teemaks olid noored maapiirkonnas ja mida maaeluvõrgustikud selles valdkonnas teevad ning planeerivad.

Soome maaeluvõrgustik tutvustas oma eelmise aasta ühte suuremat ja põnevamat Leader ettevõtmist noortele – seikluslikku orienteerumismängu „Üllatuste Leader“ noorte meeskondadele, kes augustis 2011 sõitsid renditud autodega läbi Kesk- ja Ida-Soomes Leader tegevusgruppide piirkondade ja pidid leidma Leaderiga seotud paiku ja projekte. Üritus toimus koostöös Soome maaeluvõrgustiku ja kohalike tegevusgruppide Ylä-Savon Veturi, Joensuu piirkonna LAG ja Lõuna-Karjala Kärki-Leaderiga. Selline eriti lustlik formaat võeti kavva just sellepärast, et tekitada noortes huvi maaelu arengu ja Leaderi vastu.

Nüüd vaadata üritusele tagasi ja tehti kokkuvõtteid selle positiivsest mõjust. Kuna üritus oli rahvusvaheline, siis õnnestus luua Soome ja teiste Euroopa maanoorte vahel tihedamad sidemed. Väljastpoolt Soomet tulnud osalistele oli orienteerumismäng muidugi hea võimalus tutvuda Soome kauni looduse ja Leader projektidega. Kuna tegu oli huvitava ettevõtmisega, siis oli selle vastu tavalisest palju suurem meedia huvi. Sündmust kajastas nii suuremates kui väiksemates ajalehtedes, raadios ja televisioonis. Põnevast sündmusest võttis osa üle 400 erinevas vanuses vabatahtliku korraldaja. Piirkonnas tekkis uus kõrgendatud huvi Leader-meetme vastu ja ilmusid uued taotlejad.

Loe artiklit edasi SIIT

   
  INFOKS:
 
 • 28. märtsil korraldab Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo Jänedal teemapäeva "Sotsiaalne talupidamine – võimalused alustamiseks?". Info www.maainfo.ee/index.php
 • 28. märtsil toimub Paides Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Teraviljafoorum 2012, mille raames toimub ka suur leivanäitus ning põllumehe lemmikleiva valimine. Info www.maainfo.ee/index.php
 • 29. - 30. märtsil toimub Soomes, Helsingis Euroopa maaelu arengu võrgustiku Leader allkomitee 4. fookusgrupi “Fookuses on paremad kohaliku arengu strateegiad” (Focus Group on better local development strategies) järjekordne töökohtumine. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
 • 29. - 30. märtsil 2012 toimuvad Lääne-Virumaal Nelijärve puhkekeskuses konsulentide teabepäevad. Info www.pikk.ee/est/
 • 30. märtsil korraldab CORPORE koostöös Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooliga iga-aastase põllumajanduskonverentsi “Põllumees kui tippjuht”. Info ja registreerimine www.corpore.ee/conference.php
 • Maamajanduse Infokeskuse veebilehelon üleval 20. märtsil toimunud Leader infopäeva ESITLUSED - www.maainfo.ee/index.php
 • Maamajanduse Infokeskuse veebilehelon üleval 21. märtsil toimunud Leader-meetme tulevikku käsitleva seminari „Ühise strateegilise raamistiku fondid (ÜSR) kogukonna poolt juhitavaks kohalikuks arenguks" ESITLUSED - www.maainfo.ee/index.php
 • Märtsis on avatud projektitaotluste vastuvõtuvoorud 7 Leader kohalikul tegevusgrupil: Ida-Harju Koostöökoda, Nelja Valla Kogu, PAIK, Saarte Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu, Raplamaa Partnerluskogu ja Võrtsjärve Ühendus. Jälgige Leader kohalike tegevusgruppide projektitaotluste vastuvõtuvoore Maamajanduse Infokeskuse veebilehel - www.maainfo.ee/index.php
   
  EELINFO:
 
 • 4. aprillil korraldab Põllumajandusministeerium Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) ettevalmistava juhtkomisjoni IV istungi Tallinnas. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php
 • 5. aprillil toimub maaeluvõrgustiku koostöökoja 7. istung Tallinnas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ruumides aadressil J. Vilmsi 53G. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel maainfo.ee/index.php
   
  EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO
 

INFOKS:

 • Ilmunud on esimene Euroopa maaeluvõrgustiku ajakiri - ENRD Magazine. Uus ajakiri on kord kvartalis ilmuv väljaanne, mis on suunatud Euroopa maaelu arengu võrgustiku kõikidele sihtrühmadele, sealhulgas ka kodanikule, kes on huvitatud maaelu arengust Euroopa Liidus. Ajakiri sisaldab viimaseid Euroopa maaeluvõrgustiku uudiseid, samuti riiklike maaeluvõrgustike ja Leader tegevusgruppide lugusid, suurel hulgal infot erinevate ürituste kohta ning palju huvitavaid pilte.
 • Jaanuaris 2012 on Euroopa maaelu arengu võrgustik andnud välja EL maaelu ülevaate nr 10, mille teemaks on maaettevõtlus. Ajakirjas tutvustatakse, kuidas Euroopa Liit Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi kaudu on kaasa aidanud maaettevõtluse arengule liikmesriikides.
  • Loe uudiskirja inglise keeles
  • Tutvu ka eelnevate EL maaelu ülevaadetega SIIN

ÜRITUSED:

 • 29. - 30. märtsil toimub Soomes, Helsingis Euroopa maaelu arengu võrgustiku Leader allkomitee 4. fookusgrupi “Fookuses on paremad kohaliku arengu strateegiad” (Focus Group on better local development strategies) järjekordne töökohtumine. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
   
  INFO EUROOPAST
   Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: http://europa.eu/eucalendar/
  Üritused:
 
 • 26. märts 2012 - OPERA korraldab ÜPP tuleviku teemalise 6. ümarlaua teemal "EL põllumajanduse teaduse ja arengu  prioriteedid - kuidas arendada säästvat intensiivset põllumajandus?", Brüssel Belgia
  www.amiando.com/...
 • 26. - 28. märts 2012 - konverents teemal "Biomajandus töös - biomajanduskasvu kiirendamine Euroopas targalt ja säästvalt" (Bioeconomy in Action - Boosting bioeconomical growth in Europe in a smart and sustainable way), Kopenhaagenis Taanis
  bioeconomy.dk/
   
  Põllumajandus:
 
 • EL pressiteade (21.03.2012): Ühine põllumajanduspoliitika: 50 aastat noor!
  Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee korraldas 20.-21. märtsil konverentsi tähistamaks EL põllumajanduspoliitika 50.aastapäeva. Konverentsi eesmärk ei olnud ainult tähistada ÜPP sünnipäeva, vaid rõhutada ka EL põllumajanduspoliitika tuleviku väljakutseid ja võimalusi ning samuti väljendada Euroopa elanikkonna ootusi.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
 • EL eesistujamaa - Taani (20.03.2012): 300 lehekülge, kuidas lihtsustada ühist põllumajanduspoliitikat
  Viimase EL põllumajanduse ja kalandusministrite kohtumise peamiseks teemaks oli, kuidas lihtsustada ühise põllumajanduspoliitika rakendamist ning vähendada halduskoormust. Eesistuja sõnul on põllumajanduspoliitika reformil kolm peamist eesmärki: 1) kuidas muuta see lihtsamaks põllumajandustootjale; 2) kuidas muuta see lihtsamaks rakendajatele ning 3) kuidas muuta reeglid põllumajandustootja jaoks arusaadavamaks ja tagada, et administratsioon ei oleks EL poolt ülereguleeritud. Kokku on saadud 300 lehekülge lihtsustamisettepanekuid.
  eu2012.dk/en/NewsList/Marts/Uge-12/Agri-200312
   
  Keskkond:
 
 • EL pressiteade (23.03.2012): CLIMATE-ADAPT: uus vahend kliimamuutustega kohanemise meetmete väljatöötamiseks
  CLIMATE-ADAPT (European Climate Adaptation Platform) on kliimamuutustega kohanemist käsitlev interaktiivne veebisait, mis avatakse Kopenhaagenis Euroopa Keskkonnaametis. Kliimamuutustega kohanemist käsitlev Euroopa veebisait (climate-adapt.eea.europa.eu/) on üldsusele kättesaadav ja mõeldud ELi, riigi, piirkonna ja kohalike poliitikute toetamiseks kliimamuutustega kohanemist käsitlevate meetmete ja poliitikasuundade väljatöötamisel. Kohanemine tähendab kliimamuutuste kahjuliku mõju ennetamist ja sellega kaasneda võiva kahju vältimiseks või minimeerimiseks sobivate meetmete võtmist.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
 • EL pressiteade (23.03.2012): Keskkond: Euroopa Komisjon esildab rangemad õigusnormid laevade lammutamise kohta
  Euroopa Komisjon tegi ettepaneku kehtestada uued eeskirjad, millega tagatakse, et Euroopa laevu võetakse ringlusse üksnes töötajatele ohututes ja keskkonnahoidlikes lammutuskohtades. Igal aastal võetakse vanametalli saamiseks ringlusse üle 1000 vana suure kaubalaeva (nt tankerid ja konteinerlaevad), kuid paljud Euroopa laevad viiakse lammutamisele Lõuna-Aasia mõõnarandadel asuvatesse nõuetele mittevastavatesse lammutuskohtadesse. Enamikus neist puuduvad kasutuselt kõrvaldatud laevades sisalduvate ohtlike materjalide (asbest, polüklooritud bifenüülid (PCBd), tribüültina ja õlisete) käitlemiseks vajalikud keskkonnakaitse- ja ohutusmeetmed. Tagajärjeks on sagedased õnnetused töötajatega, oht nende tervisele ja suur keskkonnasaastatus.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
 • EL pressiteade (22.03.2012): Keskkond: Euroopa kodanikud soovivad ELilt jõulisemat tegutsemist veeprobleemide lahendamisel
  Eurobaromeetri uuringu kohaselt leiab peaaegu kolmveerand Euroopa kodanikest, et EL peaks välja pakkuma lisameetmeid veeprobleemide lahendamiseks Euroopas. Valdava enamuse (68%) arvates on veeprobleemid tõsised. Oluliseks probleemiks peetakse põudasid, üleujutusi ja keemilist saastet. 62% kodanikest leiab, et neil ei ole piisavalt teavet, kuid samas saab 67% vastanute arvates veeprobleeme kõige tõhusamalt lahendada neist probleemidest teadlikkust suurendades. Toetust leidis ka saastajate rangema trahvimise, õiglasema hinnapoliitika ja rahaliste stiimulite (maksuvabastused või toetused) idee. Kokkuvõttes soovib 73% Euroopa kodanikest rohkem ELi meetmeid veeprobleemide lahendamiseks.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
   
  Majandus:
 
 • EL pressiteade (27.03.2012):  Euroopa Kontrollikoda leiab, et VKEd ei saa Euroopa Regionaalarengu Fondi finantskorraldusvahenditele tehtud kulutustest kavandatud kasu osaliselt seetõttu, et õigusnormid ei ole piisavad
  Euroopa Kontrollikoda järeldab oma eriaruandes nr 2/2012, et Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) poolt väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) rahastamisvahenditele tehtud kulutuste tõhusust ja mõjusust vähendas erinevat liiki rahastamisvahendite rakendamiseks ebasobiv õigusraamistik. VKEd said rahalised vahendid kätte suure hilinemisega ja toetusmeetmed olid erainvesteeringute abil finantsvõimenduse tekitamisel ebamõjusad. VKE rahastamislünga hindamistes, kui neid tehti, esines olulisi puudusi. Lisaks küsisid finantsvahendajad mõnelt toetust saavalt VKElt põhjendamatuid halduskulusid.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
 • EL Nõukogu (26.03.2012): Finantsraamistik 2014-2020: "läbirääkimiste kasti" esimene arutelu
  EL järgmise perioodi 2014-2020 eelarve raamistiku arutelu jõudis uude faasi: EL üldasjade nõukogu 26. märtsi kohtumisel arutleti esimest korda "läbirääkimiste kasti" teemal, mis sisaldab kõige kesksemaid küsimusi ja võimalusi. Läbirääkimiste kast oli jagatud nelja kulukategooriasse ehk alapealkirja alla: pealkiri 1 - arukas ja kaasav majanduskasv (smart and inclusive growth); pealkiri 3 - Turvalisus ja kodakondsus; pealkiri 4 - "Ülemailmne Euroopa" ja pealkiri 5 - administratsioon.
  www.consilium.europa.eu/homepage/highlights/financial-framework-2014-2020-first-discussion-on-the-negotiating-box
   
  Muu info:
 
 • EL pressiteade (23.03.2012): Läänemere strateegia lisab koostööd
  Euroopa Komisjon avaldas teatise oma esimese makropiirkondliku strateegia – Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia – kohta. Teatises kirjeldatakse, kuidas komisjon kavatseb lisada strateegias osalevate riikide vahelist koostööd. Strateegia eesmärk on suurendada ELi vahendite mõju, et seeläbi saavutada ühised eesmärgid, näiteks vee kvaliteedi paranemine kogu piirkonnas. Teatises pakutakse koostööle välja kolm uut keskset suunda: kaitsta Läänemerd, ühendada piirkond ja suurendada heaolu. Tekstis esitatakse neil suundadel põhinevad ja kogu strateegiat hõlmavad konkreetsed eesmärgid ja näitajad ning soovitatakse iga sektori jaoks panna paika veelgi täpsemad eesmärgid. Lisaks kirjeldatakse teatises, kuidas kõik asjaosalised saavad tõhustada ühiseid jõupingutusi, viies poliitilised otsused ja kasutada olevad vahendid paremini vastavusse. Ühtlasi selgitatakse kõigi asjaosaliste ülesandeid ja vastutusalasid, et strateegia oleks 2014.–2020. aasta programmiperioodiks kindlalt valmis.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do
 • EL pressiteade (21.03.2012): Euroopa Liidu suuremahuliste IT-süsteemide ameti pidulik avamine
  Tallinnas avati 22.märtsil Euroopa Liidu suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise amet. Üritusel osales ka siseasjade volinik Cecilia Malmström. Uue ameti peamine ülesanne on tagada, et viisainfosüsteem (VIS) ja Eurodac-süsteem toimiksid ööpäev läbi ja seitse päeva nädalas. Amet hakkab täies mahus tööle 2012. aasta detsembris.
  europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do

 
 
 

 

« Tagasi