UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Konkurss "Keskkonnasäästlik maaparandus"

Allikas: Eesti Maaparandajate Selts
25. veebruar 2013. a

Maaharimine ja selle käigus tehtud maaparandustöö on kujundanud nüüdisaegse põllumajandusmaastiku ja maapiirkonna infrastruktuuri. Korras maaparandussüsteemid meie kliimavööndis loovad eelduse põllu- ja metsamajanduslikuks tegevuseks.

Eestis kasutusel olevast 949 000 hektarist põllumajandusmaast on kuivendatud u 55% ehk 522 000 hektarit, kuivendatud on ka 698 000 ha metsamaad. 70% olemasolevatest kuivendussüsteemidest on enam kui 30 aastat vanad (ehitatud aastatel 1965-1985) ja tänaseks amortiseerunud. Maaparandussüsteemid vajavad uuendamist, rekonstrueerimist ja keskkonnakaitseliste eesmärkidega vastavusse viimist.  

Eesti maaelu arengukava 2007 – 2012 meetme 1.8 „Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur“ üldeesmärgiks on põllumajandus- ja erametsamaal kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamine. Meetme raames toetatakse põllumajandus- ja erametsamaal kuivendamiseks ja niisutamiseks ja veere˛iimi kahepoolseks reguleerimiseks vajalike ehitiste (k.a keskkonna-kaitserajatised, nagu lodud, settebasseinid jne ja maaparandussüsteemi teenindav tee) ehitamist, rekonstrueerimist ja uuendamist .

Perioodil 01.01.2007-30.06.2012 on meetme rakendamise tulemused järgmised ¹:

 • toetuse saajaid on 211, mis moodustab 79% toetuse taotlejatest;
 • heakskiidetud taotluste keskmine toetuse summa on 153 tuhat eurot ja määratud toetuse summa kokku on 42 mln eurot;
 • ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud keskkonnakaitserajatiste arv 580;
 • korrastatud maaparandussüsteemide pindala 49 tuhat ha;
 • ehitatud, rekonstrueeritud ja uuendatud teid 710 km;
 • määratud toetuse summast 74% on suunatud põllumajanduse infrastruktuuri parendamiseks.

¹ Väljavõte Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi trükisest Eesti maaelu arengukava 2007 - 2013 rakendamise tulemusi http://ms.emu.ee/userfiles/MSI%20failid/Uuringud/MAK_trykis.pdf

2013.a korraldab Eesti Maaparandajate Selts koostöös Põllumajandusameti, Põllumajandus-ministeeriumi ja Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku bürooga Eesti maaelu arengukava (MAK) meetme 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" toetusega aastatel 2007-2012 korrastatud või ehitatud maaparandusrajatiste konkursi "Keskkonnasäästlik maaparandus". Konkursil osalemise kutse on Eesti Maaparandajate Seltsi kodulehel.

Konkursi eesmärgid:

 • tutvustada põllu- ja metsakuivenduse olukorda Eestis;
 • teavitada üldsust, et 2013. aasta on ÜRO rahvusvahelise veealase koostöö aasta;
 • tuua esile ja eeskujuks uuenduslikke tehnilisi lahendusi maaparanduses ja keskkonnahoius;
 • tuua esile ja tunnustada maaparandusühistud ning ettevõtjad, kes on ratsionaalselt kasutanud meetme 1.8 toetust;
 • tutvustada MAK meetme 1.8 "Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur" tulemusi.

Konkursile saab esitada MAK meetme 1.8 toetust saanud maaparandusrajatisi, mis on valminud 1.detsembriks 2012 aastal ning seda kolmes kategoorias:

Parim põllu- või metsakuivendus
Parim üksikrajatis (tee, truup, regulaator, eesvool jne)
Parim keskkonna- või vesiehitis

Konkursile kandidaatide esitamine toimub Põllumajandusameti maakondlike keskuste kaudu, kes omakorda saavad 2. aprillini 2013 esitada Eesti Maaparandajate Seltsile (EMS) igast kategooriast ühe kandidaadi. EMS-i poolt on hindamiskomisjoni kutsutud esindajad Eesti Maaülikoolist, Põllumajandusministeeriumist, Põllumajandusametist, Eesti Maaparandajate Seltsist ja Maamajanduse Infokeskusest.

Konkursi tulemused kuulutatakse välja 24. mail 2013 Jänedal toimuval tunnustusüritusel.

VAATA VIDEOT:

 

« Tagasi