UUDISED

MAAELUVÕRGUSTIK: Võrgukiri nr 20 (184)

Allikas: Maaeluvõrgustik
21. mai 2013. a

  VÕRGUKIRJAD www.maainfo.ee veebil    
  TÄNA VÕRGUKIRJAS  
 
 • Euroopa maaeluvõrgustiku info
 • EUROOPA INFO

 

 

  TEADAANNE:  Järgmine Võrgukiri ilmub 28. mail
 
     
 
Toiduinspektorid käisid Gotlandil kogemusi saamas
 
  Eesti maaeluvõrgustiku üksus korraldas taaskord kohaliku toidu teemalise õppereisi Eesti piirkondlikele toiduinspektoritele. Seekord õppisime gotlandlastelt.

Gotland ehk Ojamaa suurim saar Läänemeres. Gotlandi pindala on 3140 ruutkilomeetrit ning seal elab üle 57 tuhande inimese. Gotland on üks Rootsi 21 maakonnast ehk läänist ning seal on 92 kihelkonda. Igas kihelkonnas on kirik. Saare peamised sissetulekuallikad on põllumajandus ja turism.

Gotlandil võttis meid vastu Riina Noodapera, kes on teise põlvkonna eestlane Rootsis ning alates sellest aastast on ta Eesti aukonsul Gotlandil. Riina töötab Gotlandi Maamajandusseltsis maamajanduse konsulendina.

Kuigi kõigest on pikemalt juttu allpool, siis võib välja tuua järgmise: Gotlandi ettevõtted on väga väikesed ja seetõttu ollakse ka mitmekülgsed ning iga ettevõtte juurde on loodud pisikene butiik ehk poeke, kust talu/ettevõtte toodangut saab kaasa osta.

Artikkel on kokku pandud õppereisi osalejate ülestähendustest.

Loe artiklit täismahus SIIT

 
 

 
  INFOKS:  
 
 • Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo, Eesti Maaparandajate Selts, Põllumajandusministeerium ja Põllumajandusamet korraldavad 24. mail 2013. a infopäeva "Märka maaparandust!". Infopäeva teemadeks on Eesti maaelu arengukava maaparandusmeetme tulemused ja tulevik ning konkursi „Keskkonnasäästlik maaparandus“ parimate väljakuulutamine. Infopäev toimub Jänedal Maamajanduse Infokeskuse suures saalis. Rohkem infot www.maainfo.ee/index.php

 • Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning maakondlike arenduskeskuste koostöös toimuvad kevadised piirkondlikud ettevõtluspäevad ajavahemikus 16. aprillist kuni 22. maini. Ettevõtluspäevi korraldatakse Ettevõtlusteadlikkuse programmi raames. Ettevõtluspäevadele on oodatud kõik ettevõtlusest huvitatud inimesed, eelkõige aga täiskasvanud potentsiaalsed alustavad ettevõtjad. Rohkem infot EAS-i veebilehelt www.eas.ee/ettevotluspaev/
 • 2013.a mais ja juunis võtavad Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) Leader-meetme projektitoetuse taotlusi vastu 2 tegevusgruppi. Info Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
 
     
 
EELINFO:
 
 
 • 3. ja 4. juunil toimub Leader kohalikele tegevusgruppidele perioodi 2014-2020 ettevalmistamiseks koolitus teemal Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) meetmed perioodil 2014-2020: eesmärgid ja põhinõuded. 3. juunil toimub koolitus Pärnumaal ning 4. juunil Jänedal Maamajanduse Infokeskuses. Koolituse korraldab Maamajanduse Infokeskus koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Info ja registreerimine 3. juuni koolitusele www.maainfo.ee/index.php ning 4. juuni koolitusele www.maainfo.ee/index.php
 
     
  EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIKU INFO  
 

ÜRITUSED:

 • 24. - 25. mail korraldab Leedu maaeluvõrgustik teise rahvusvahelise Leader messi koos rahvusvahelise konverentsiga "Põlvkonnalt põlvkonnale. Säilitame piirkondliku identiteedi". Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
 • 6. juunil toimub Euroopa maaelu arengu võrgustiku koordinatsioonikomitee 11. töökohtumine Tomaris Portugalis. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
 • 6. - 7. juunil toimub riiklike maaeluvõrgustike 18. töökohtumine Tomaris Portugalis. Töökohtumise teisel päeval toimub maaeluvõrgustikele suunatud koolitusprogrammi 3. moodul. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel  www.maainfo.ee/index.php
 • 6. - 7. juunil toimub Taanis Põhja- ja Baltimaade maaelu- ja kalandusvõrgustike töökohtumine. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
 • 11. - 13. juuni toimub rahvusvaheline Leader konverents - LINC 2013 Iisamis Soomes. Rohkem infot Maamajanduse Infokeskuse veebilehel www.maainfo.ee/index.php
 • Ürituste kalender Euroopa maaelu arengu võrgustiku veebilehel enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/events-calendar/en/events-calendar_en.cfm
 
     
  INFO EUROOPAST  
   Euroopa Liidu ürituste KALENDER - veebileht: europa.eu/newsroom/calendar/  
 
Üritused:
 
 
 • 22. mail toimub Brüsselis Euroopa Ülemkogu istung, kus EL juhid arutavad maksupoliitikat, energeetikaga seotud teemasid ning tehakse kokkuvõte majandus- ja rahandusliidu süvendamiseks tehtavast tööst.
  www.european-council.europa.eu/council-meetings
 • 22. - 23. mail toimub Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee plenaaristung Brüsselis Belgias.
  www.eesc.europa.eu/
 • 29. mail toimub konverents "Vaesus ja sotsiaalne tõrjutus: Millist rolli mängib see maapiirkondade ja linnade jaoks? Muuhulgas arutatakse konverentsil millised vaesuse vähendamise ja sotsiaalse kaasatuse parandamise sätted on ette nähtud ühtekuuluvuspoliitikas ja maaelu arengu programmides 2014-2020. Toimub Brüsselis Belgias.
  http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/poverty-social-exclusion.aspx
 
     
  Põllumajandus ja toidu tootmine:  
  Uudised:  
 
 • Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat (16.05.2013): Kas on ideid "kohaliku toote" paremaks nimetamiseks?
  Euroopa Liit otsib tabavad ja lühikest nimetust, mida saaks kasutada põllumajandustoodete ja toitude kohta, mis on talus toodetud ja lühikese tarneahela kaudu turustatud. Senini on neid tooteid nimetatud "kohalikeks toodeteks" (local products). Kui kellelgi on ideid parema nimetuse osas, siis ettepanekud on oodatud. Ettepanekuid saab esitada avatud küsimustiku kaudu ajavahemikus 15. maist kuni 31. maini.
  ec.europa.eu/agriculture/local-products/index_en.htm
 • CAP Reform.eu (15.05.2013): Võidujooks ajaga
  Alan Matthewsi blogi. Eelmisel nädalal toimus kaks ÜPP reformile olulist kohtumist: põllumajandusministrite kohtumine ning rahandusministrite kohtumine. Põllumajandusministrite kohtumine oli edukas kalanduspoliitika vallas, kuid nii hästi ei ole läinud ühise põllumajanduspoliitika reformikavaga, kuigi jätkuvalt on plaan, et kokkulepe saavutatakse juuni lõpuks. Samas seisab ÜPP reformikava ka mitmeaastase finantsraamistiku taga, kuna ministrid on öelnud, et enne ÜPP reformikava ei kinnitata, kui on kinnituse saanud mitmeaastane finantsraamistik.
  capreform.eu/a-race-against-time/
 
  EL põllumajandustoodete ja toidu geograafilised tähised ja päritolunimetused:  
   
     
  Keskkond:  
 
 • EL pressiteade (17.05.2013): Komisjon toetab keskkonnaalaste lahenduste turuleviimist 31,5 miljoni euroga
  Euroopa Komisjon on algatanud projektikonkursi, mille kaudu antakse 31,5 miljonit eurot 45 parema ökoinnovatsiooniprojekti elluviimiseks. Euroopa ettevõtjatel on 5. septembrini 2013 aega esitada ettepanekud uuenduslike keskkonnaalaste lahenduste turuletoomiseks viies järgmises valdkonnas: materjalide ringlussevõtt; vesi; säästvad ehitusmaterjalid; keskkonnasäästlik ettevõtlus; toiduainete- ja joogisektor.
  europa.eu/rapid/press-release_IP-13-443_et.htm
 
  Majandus:  
 
 • Regionaalpoliitika - Inforegio (16.05.2013): Mõistmaks väike- ja keskmiste ettevõtete restruktureerimist Euroopas
  Väike- ja keskmised ettevõtted (VKE) moodustavad 99% Euroopa ettevõtete arvust ning omavad seega suurt rolli majanduses. Ka VKE-d vajavad muudatusi, kuid sageli viiakse restruktureerimisi ellu laiaulatuslike eesmärkidega, jättes arvesse võtmata ettevõtete eripärasid. Eurofound on viinud läbi suure uuringu 85 ettevõttes. Uuring keskendub erinevatele võimalustele, kuidas VKEsid restruktureerida ning soovitab poliitikategijatel läbi mõelda abikõlblikkuse kriteeriumid ning tagada finantsmeetmeid ning "ühe-peatuse" abi VKE-dele.
  ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm
 • EL pressiteade (16.05.2013): Aprill 2013: Euro-ala aastane inflatsioon on 1,2%, ELis keskmisena 1,4%
  Euro-ala aastane inflatsioon oli aprillis 1,2%, märtsis oli näitaja 1,7% ning aasta varem 2,6%. ELis keskmisena oli aastane inflatsioon aprillis 1,4%, märtsis oli see 1,9% ning aasata varem 2,7%. Aprillis registreeriti madalaimad aastased inflatsioonimäärad Kreekas (-0,6%), Lätis (-0,4%) ja Rootsis (0.0%) ning kõrgeimad Rumeenias (4,4%), Eestis (3,4%) ja Hollandis (2,8%). Võrrelduna märtsikuuga inflatsioon langes 21 liikmesriigis, püsis stabiilsena ühes ning kasvas ühes.
  europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-75_en.htm
 
     
  Muu info:
 
 
 • EL pressiteade (16.05.2013): Kuue uue teadusklastriga toetatakse Doonau piirkonna strateegiat
  Euroopa Komisjon ning Doonau piirkonna 14 riigi teadlaste ja poliitikakujundajate eestvedamisel tegutseb kuus uut teadusklastrit, et toetada piirkonna majandusarengut. Luubi alla võetakse järgmised teemad: vesi; maa ja pinnas; bioenergia; õhk; andmevahetus ja selle ühtlustamine ning arukas spetsialiseerumine. Klastrite abil on võimalik teadusliku tõendusmaterjaliga toetada Doonau piirkonna strateegiat ning soodustada sealset teaduskoostööd.
  europa.eu/rapid/press-release_IP-13-440_et.htm
 • EL pressiteade (16.05.2013): EL tõhustab koostööd tarbijaohutuse suurendamiseks
  2012. aastal võtsid liikmesriigid 2 278 meedet seoses ohtlike toiduks mittekasutatavate toodetega ning andsid neist meetmetest teada kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX) abil. 2011. aasta andmetega võrreldes on hoiatamismeetmeid olnud 26% rohkem. Suure tõenäosusega on selle põhjuseks ELi liikmeriikide ametiasutuste tõhusam tegevus süsteemi jõustamisel. Peamised tootekategooriad, mille puhul tuli 2012. aastal parandusmeetmeid võtta, olid riietusesemed, tekstiil- ja moekaubad (34%), neile järgnesid mänguasjad (19%). Just nende toodete puhul täheldati kõige sagedamini keemilisi, kägistamis- ja vigastusohtusid.
  europa.eu/rapid/press-release_IP-13-438_et.htm
 • Euroopa Komisjon (14.05.2013):  President Barroso prioriteedid mais toimuvaks ELi tippkohtumiseks
  ELi juhtide kohtumise eel kutsub komisjon üles astuma otsustavaid samme energia siseturu saavutamiseks ning maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemiseks.
  ec.europa.eu/news/eu_explained/130514_et.htm
 
     
   

 

« Tagasi