UUDISED

PRIA leht: Algab tootjarühmade tunnustamine

Allikas: Maalehe paberleht
29. aprill 2010. a

PRIA hakkab peatselt vas­tu võtma põllumajandus­tootjaid esindavate tootja-rühmade tunnustamise taotlusi. Ühekordselt saadav tunnustus annab neile edaspidi kasulikke võimalusi ühisteks tege­vusteks ja nende rahas­tamiseks.

Esimene ja peamine põhjus on see, et ühiselt on parem oma toodangu töötlemiseks ja müümiseks partne­reid leida ning suuri investeeringuid nõudvaid projekte ellu viia.

Lisaks sellele saab tunnustatud tootjarühm:

  • taotleda toetust tootjarühma loomise ja arendamisega seotud ku­lutustele maaelu arengukava (MAK) meetme 1.9 raames, mille toetuste taotlusvoor tuleb sügisel 2010;
  • töötleva tööstuse meetme ala-meede 1.6.2 ongi mõeldud vaid pii­mandus- ja mahepõllumajandus-tooteid tootvatele tootjarühmadele;
  • mahepõllumajandusliku toot­misega tegelev tootjarühm saab edaspidi taotleda toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetust MAKi meetme 1.7.3 raames, mille vas­tuvõtt on planeeritud suve teise poolde.

Esimene tunnustuse taotlemi­ne kestab 15. juunist 27. oktoobri­ni. Ühistegevusmeetme nõuetele vastavate tootjarühmade moodus­tamiseks sobivaid tulundusühistuid ja mittetulundusühinguid on Ees­tis juba olemas ning lisandub kind­lasti veelgi.

Nõuded tootjarühmadele ja tun­nustamise taotlemise kord on kir­jas põllumajandusministri 11. märtsi määruses nr 25 (vt RTL nr 12,19. märts).

Tootjarühmas peab olema vä­hemalt viis liiget, kellest vähemalt 70 protsenti tootsid ja turustasid taotlemisele eelnenud majandusaas­tal seda toodet, mille kohta tootja­rühm tunnustust taotleb. Tootjarüh­ma ühiselt turustatud toote müügi­tulu pidi eelnenud majandusaastal olema vähemalt 5 mln kr, mahetoot-jatel 2 mln kr.

Tootjarühma liikmed peavad ole­ma äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes toodavad ja turustavad põllu­majandussaadusi.

Neile määratakse ka minimaal­sed protsendid, kui suure osa tu­rustatavast kogusest peavad nad pärast enda liitumist tootjarühma kaudu müüma.


MARIS SARV-KAASIK

PRIA pressiesindaja

« Tagasi