UUDISED

EUROOPA MAAELUVÕRGUSTIK: Uudiskiri - veebruar 2022

Allikas: Euroopa maaelu arengu võrgustiku kontaktpunkt
4. mrts 2022. a

Selle kuu projekt – Hekkide süsiniku sidumise võime suurendamine

Hekkide haldamine ja hekkide sertifitseerimine olid fookuses Prantsusmaal ühise põllumajanduspoliitika (CAP) projektis, mis viidi koostöötehnikaid kasutades ellu ning mis lõi uusi töökohti ja pakkus põllumeestele uusi jätkusuutlikke sissetulekuallikaid.

Paljudes liikmesriikides on hekid osaks rohelisest infrastruktuurist. Põlluhekid saavad pakkuda väärtuslikke funktsioone süsinikupõllunduses, püüdes süsinikdioksiidi maa pinnal ja maa all. Prantsusmaa hekkide sertifitseerimise projekt aitas esile tõsta kliimamuutuste leevendamise eeliseid, näidates sertifitseeritud, jätkusuutliku ja kvaliteetse hekikoristuse majanduslikku potentsiaali. Maaelu inspiratsiooni auhinnale (Rural Inspiration Award) nomineeritus näitab, et see ÜPP heade tavade projekt on väärtuslik ka Euroopa teistele maapiirkondadele.

Uued ENRD temaatilised töörühmad

Euroopa maaeluvõrgustik ja DG AGRI loovad kolm uut temaatilist töörühma, et aidata toetada liikmesriikide ja sidusrühmade huve süsinikupõllunduse, põllumajanduslike toiduainete tarneahela jätkusuutlikkuse lepingute ja LEADERi vallas.

ÜPP strateegilised plaanid veebis

Liikmesriigid on esitanud oma ühise põllumajanduspoliitika strateegilised kavad ja need tehakse kättesaadavaks Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÜRO Euroopa Põllumajanduskomisjoni kiidetud ühine põllumajanduspoliitika

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) korraldatud Euroopa Põllumajanduskomisjoni peakoosolekul tõsteti esile ELi talust taldrikule strateegiat ja LEADER-it.

Network to innovate – (innovatsioonivõrgustik)

Eesti ja Soome maaeluvõrgustikud korraldavad neljast veebipõhisest temaatilisest töötoast koosneva seminaride sarja "Network to innovate". Nendel üritustel tutvustatakse heade tavade näiteid põllumajanduse, sotsiaalse innovatsiooni, ringmajanduse ja põllumajandusettevõtete andmete vallas.

Selle aasta veebruarist maini kestvate töötubade eesmärk on pakkuda maapiirkondade sidusrühmadele võimalusi kohtumiseks, teadmiste jagamiseks ja võimalusel ka uute partnerlussuhete loomiseks. Esitletud projektid ja ettevõtted on pärit Põhja-Balti regioonist ning esimene taimsete valkude ja uute toiduainete töötuba toimus 15. veebruaril.

EL suurendab bioloogiliste pestitsiidide kättesaadavust

ELi põllumajandustootjatele antakse täiendavad võimalused keemiliste taimekaitsevahendite asendamiseks osana ELi üleminekust jätkusuutlikele toidusüsteemidele.
Loe rohkem Euroopa Komisjoni selleteemaliselt küsimuste-vastuste lehelt>>

Regioonide Komitee: Euroopa pikaajalise maaelu visiooni arvamuse eelnõu

Euroopa Regioonide Komitee (CoR) märkis jaanuaris, et maapiirkondade tuleviku pikaajaline visioon on paljutõotav algus, kuid selle elluviimine nõuab poliitilist tahet kõigil valitsustasanditel, sidusrühmadelt ja kodanikelt.

Uuring põllumajanduslike toiduainete jätkusuutliku innovatsiooni ja uuenduslike tavade teemal

ELi Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) on avanud IN-PACT küsimustiku, et hinnata tooteinnovatsiooni põllumajandusliku toiduainete tarneahela ettevõtetes.

Loomade heaolu kaitsmine nende transportimise ajal

Pärast 18 kuud kestnud uurimistööd ELi eeskirjade kohaldamise kohta selles küsimuses, taotlevad Euroopa Parlamendi liikmed transporditavate loomade paremat kaitset.

Riigiabi eeskirjad põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektorile

Euroopa Komisjon kutsub kõiki huvitatud isikuid üles kommenteerima kavandatavaid läbivaadatud riigiabi eeskirju põllumajandus-, metsandus- ja kalandussektoris. Kavandatava läbivaatamise eesmärk on viia riigiabi eeskirjad kooskõlla ELi praeguste strateegiliste prioriteetidega seoses ÜPP, ühise kalanduspoliitika ja Euroopa roheleppega. Liikmesriigid ja teised huvitatud saavad jagada oma mõtteid 13. märtsini 2022.

Küsimustik põllumajandusliku toiduainete tarneahela tarnijatele ebaausate kaubandustavade kohta – tähtaega on pikendatud

ENRD sidusrühmi kutsutakse osalema uuringus, mille viivad läbi Teadusuuringute Ühiskeskus ning Euroopa Komisjoni DG AGRI, et teavitada ELi ebaausaid kaubandustavasid (UTP) käsitleva direktiivi kehtestamisest ettevõtete vahelistes suhetes põllumajanduslikus toiduainete tarneahelas.

Põllumajandusministrite päevakorras on tähtsal kohal kaubandusstandardid ja vastastikkus

EL-27 põllumajandusministrite AGRIFISHi nõukogu jaanuaris toimunud kohtumisel arutati põllumajanduslike toiduainetele kõrgete standardite edendamise tähtsust kaubanduslepingutes ja läbirääkimistel.

Piirangud kahjulikele pestitsiididele

Osana talust taldrikule ja bioloogilise mitmekesisuse strateegiatega seotud kohustustest, kordab Komisjon liikmesriikidele oma palvet toetada ettepanekut, mille eesmärk on piirata pestitsiidi Sulfoxaflor kasutamist püsikasvuhoonetes, et kaitsta tolmeldajaid.

Vetikate tootmise võimalused kiirenevad

Talust taldrikule strateegia sisaldab ambitsiooni, et vetikad saavad jätkusuutliku toidusüsteemi ja ülemaailmse toiduga kindlustatuse jaoks oluliseks alternatiivseks valguallikaks. Selle eesmärgi toetamiseks käivitab Euroopa Komisjon koostöös vetikate tootmise ekspertidega Euroopa vetikate sidusrühmade platvormi EU4Algae.

DYK: ülemaailmselt olulised põllumajanduspärandi süsteemid

Kas teadsid, et Euroopa on koduks seitsmele ülemaailmselt tähtsale põllumajanduspärandi süsteemile (GIAHS – Globally Important Agricultural Heritage Systems)? Neid iseloomustavad loodusmaastikud ja põllumajandustavad, mis loovad maapiirkondades elatist, ühendades samal ajal rikkalikud ökosüsteemid ainulaadsete traditsioonide ja uuendustega.

Kohalik jätkusuutliku energia tootmine Alpide piirkonnas

Interreg Alpin Space programmi toetatava projekti ALPGRIDS raames arendatakse mikrovõrke, mis võimaldavad Alpide piirkonna küladel kohapeal energiat toota.

Väljaanded

  • Uus ENRD poliitika ülevaade
  • Maapiirkondade mobiilsuse uuendused
  • Maanoored: mäestike väljavaated
  • Euroopa põllumajandus: õiglane üleminek

Loe täispikka uudiskirja siit>>

« Tagasi