EST Maainfo Kalender Maainfo Üritused
 
 
Maaeluvõrgustiku teenistus
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Kalendri sissekanded
Maainfo

Üritused

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Leader seire- ja hindamise töögrupi koosolek (2014/1)

Toimumisaeg: 17.10.2014

Toimumiskoht: Eesti Maaülikooli peahoone, Kreutzwaldi 1a, Tartu

17. oktoobril 2014. a toimub Tartus Leader seire- ja hindamise töögrupi esimene koosolek. 

Töögrupi kogunemine kell 15.00 - 17.00 EMÜpeahoones.

Töögrupis osalevad:
Leader tegevusgruppide, Leader Foorumi ja MTÜ Eesti Leader Liidu poolt valitud esindajad: Tiina Sergo, Tiiu Rüütle, Piret Leskova, Karl Õmblus, Margit Pärtel ja Silva Anspal.
Eesti Maaülikooli MAKi püsihindajad: Mati Mõtte ja Kersti Aro
PRIA: Anneli Saaroja, Riina Lättemägi, Viljar Värk ja Dmitri Rikkinen
Põllumajandusministeerium: Anneli Kimmel
Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo: Krista Kõiv, Ester Valdvee ja Ave Bremse

Info: Ave Bremse, telefon 38 49 73438 49 734 või 51 56 41251 56 412 või e-post ave @ maainfo.ee

TAUSTAINFO: Teema tutvustus


LEADERi üldeesmärk on tegevuspiirkondade tasakaalustatud arendamine LEADERi põhielementide rakendamise kaudu. LEADERi spetsiifilised eesmärgid on järgmised (Leader-meetme 2014-2020 meetmelehe eelnõust):

 • ettevõtjate konkurentsivõime parandamine, eelkõige ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise kaudu;
 • sotsiaalse kaasatuse edendamine, luues uusi töökohti, kaasates kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise ja elluviimise protsessi kohalikud elanikud ning parandades teenuste kättesaadavust muu hulgas IT-teenuste parema kättesaadavuse kaudu;
 • piirkondlike eripärade parem rakendamine, sh kohaliku toidu tootmine;
 • uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine, sh kogukonnateenuste arendamisel;
 • kohaliku tasandi valitsemise parendamine erinevate poolte kaasamise kaudu.

Igal kohaliku tegevusgrupi strateegial on oma eesmärgid, mis panustavad nimetatud spetsiifiliste eesmärkide saavutamisse. Määrus reguleerib strateegiate ettevalmistamise etappi vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 35 lõike 1 punktile a.


ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJAL www.siseministeerium.ee/public/juhendmaterjal13032013.pdf


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013. Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 807/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja kehtestatakse üleminekusätted eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 808/2014, 17. juuli 2014, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) rakenduseeskirjad eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/


Leader perioodi 2007-2013 seirenäitajad

 • vastuvõetud taotlused;
 • kinnitamata jäetud taotlused;
 • kinnitatud taotlused;
 • projektitaotluste arv;
 • projekti kogumaksumus (tegevuse või investeeringu maht, eurodes);
 • taotletud toetussumma (eurodes);
 • projektitaotluste arv;
 • projekti kogumaksumus (tegevuse või investeeringu maht, eurodes);
 • taotletud toetussumma (eurodes);
 • projektitaotluste arv;
 • projekti kogumaksumus (tegevuse või investeeringu maht, eurodes);
 • taotletud toetussumma (eurodes)
 • kinnitamata jätmise põhjus

KTG liikmete arv järgnevate sektorite lõikes (….a. lõpu seisuga):

 • avalik sektor (liikmete arv)
 • erasektor (liikmete arv)
 • kolmas sektor (liikmete arv)

….a. heakskiidetud kohalike teenuste-toodete arendamise projektide liigitus. Palun märkige ainult juhul, kui projekt arendab otseselt kohalikke teenuseid-tooteid:

 • teenused ettevõtetele (projektide arv)
 • teenused elanikkonnale (projektide arv)
 • toote kvaliteedi tõstmine (projektide arv)
 • käsitöönduslikud tooted (projektide arv)
 • põllumajanduslikud tooted (projektide arv)

Heakskiidetud projektid sisu järgi jaotus järgmistesse kohalike teenuste-toodete arendamist toetavatesse kategooriatesse (iga heakskiidu saanud projekt saab ühe kategooria tunnuse):

 • looduskeskkonda hoidev areng (projektide arv)
 • kohalike toodete arendamine (projektide arv)
 • põllumajandussektori arendamine (projektide arv)
 • turismi arendamine (projektide arv)
 • side- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine (projektide arv)
 • kohalik kultuur (projektide arv)
 • rahvastik ja tööhõive (projektide arv)
 • teenindussektori arendamine (projektide arv)
 • kohalik arengustrateegia ja valitsemine (projektide arv)
 • muu (projektide arv). Palun täpsustage

Mitut sektorit hõlmavate heakskiidetud koostööprojektide arv ja toetuse summa, liigitades projekti ALGATAJA ja KTG hindamiskriteeriumide järgi järgnevalt:

 • avalik sektori poolt algatud koostööprojektide arv
 • avalik sektori poolt algatud koostööprojektide toetuse summa kokku (eurot)
 • erasektori poolt algatud koostööprojektide arv
 • erasektori poolt algatud koostööprojektide toetuse summa kokku (eurot)
 • kolmanda sektori poolt algatud koostööprojektide arv
 • kolmanda sektori poolt algatud koostööprojektide toetuse summa kokku (eurot)

KTG piirkonnasiseste kohalike omavalitsuste-vaheliste koostööprojektide arv (projekti partneriteks ja algatajaks on kohalik omavalitsus):

KTG poolt …. a toetatud koostööprojektide arv kokku järgmiste sektorite lõikes. Kui partnereid on erinevates sektoritest, siis liigitada põhilise partneri sektori järgi:

 • avalik sektor (koostööprojektide arv)
 • erasektor (koostööprojektide arv)
 • kolmas sektor (koostööprojektide arv)

KTG …. a toetust saanud koostööprojektide arv, mida teete koostöös teiste KTGdega ning milles olete projekti algataja.

KTG rakenduskavasse integreeritud MAKi meetmete arv ….a.:
- Meetme kood 111
- Meetme kood 112
- Meetme kood 121
- Meetme kood 123
- Meetme kood 124
- Meetme kood 133
- Meetme kood 311
- Meetme kood 312
- Meetme kood 313
- Meetme kood 321
- Meetme kood 322
- Meetme kood 323
- Meetme kood 331
- Meetme kood 341
- Meetme kood …
- Meetme kood …
- Meetme kood …


SUVESEMINARI RÜHMATÖÖ TULEMUSED: www.maainfo.ee/public/files/2014-08-28%20Ryhmatoode%20kokkuvotted%20kolmele%20kysimusele.doc


NÄIDISMATERJALE:

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid. Juhised liikmesriikidele ja programmi korraldusasutustele. Juhised toetusesaajatele. Juhised kogukonna juhitud kohaliku arengu kohta kohalikele osalejatele Jaanuar 2014 www.maainfo.ee/public/files/guidance_clld_local_actors_et.pdf

Soome LEADER tegevusgruppide enesehindamise raamat: www.maainfo.ee/public/files/Selfevaluation_workbook_for_LAGs.pdf

Iiri KTG IRD Duhallow enesehindamise näide: www.maainfo.ee/public/files/Better%20LEADER%20practice_04_infosheet.pdf

LEADER suveseminari ettekanne 27. august 2014 Rivo Noorkoiv Mihkel Laan: www.maainfo.ee/public/files/Leader_suveseminar_sisehindamine_26%2008%202014.pdf

Viimati muudetud: 03.11.2014

Mai 2024
Tagasi Edasi
Maainfo
  


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo