EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED

   

Projekt: Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored
Meede: LEADER
Valdkond: Koostöö ja kaasamine
Märksõnad: noored
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2021
Kohalik tegevusgrupp: Tartumaa Arendusselts
Toetuse saaja: Tartumaa Arendusselts
Veebileht: https://tartumaanoored.ee/noortefond/noortelt-noortele/
Toetuse summa: 33600
Projekti kirjeldus: Tartumaa Arendusselts (TAS) koostöös Tartumaa Noortekoguga on alates 2010. a toetanud 12–26-
aastaste noorte omaalgatust läbi väikeprojektide rahastamise mehhanismi (nn Noortefondi),
eesmärgiga toetada TASi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut, ettevõtlikkust ja rikastada
nende elukeskkonda.
Põhjuseid Noortefondi loomiseks aastal 2010 oli mitmeid: sooviti saavutada noorte suuremat
sidusust oma kodukoha ja kogukonnaga, noortel oli keeruline LEADER-meetmest otse taotlema
tulla, samuti oli piirkonnas puudus uuenduslikest toodetest ja teenustest, kuigi Tartu linn koos
ülikoolidega asub TASi tegevuspiirkonna keskel. Noorte kaasamine ja nende initsiatiivi otsene
toetamine on TASile vajalik ka oma strateegia eesmärkide täitmiseks, milleks on noorte
aktiviseerimine läbi noorte ettevõtlikkuse ja praktiliste oskuste arendamise.
Hetkeseisuga on kõigi aastate peale kokku Noortefondist toetatud ca 130 noorte
algatust/sündmust. Noortefondi esitatud projektid on olnud väga erineva suunitluse ja
eesmärgiga – näiteks on korraldatud kultuuri- ja noorsootööüritusi ning panustatud on kogukonna
heakorratöödesse.

2012. aastal tunnistati Tartumaa noorsootöö tänusündmusel projekt Noortefond „Tartu maakonna
parimaks koostööprojektiks“ (TAS ja Tartumaa Noortekogu) ja see esitati vabariiklikule konkursile,
kus projekt tunnistati koostöö kategoorias üleriigiliseks laureaadiks (vaata: www.entk.ee
/noortevaldkonna tunnustamine).
Alates 2018. a tegutseb Noortefond LEADER-meetme katusprojektina (projekti pealkiri: Tartumaa
aktiivsed ja ettevõtlikud noored, taotleja: Tartumaa Arendusselts, partnerid: Tartumaa
Noortekogu, Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus), mille raames viiakse läbi 6
noorte ideekonkurssi; lisaks toimuvad mitmed seminarid ja koolitused eesmärgiga tõsta piirkonna
võimekust läbi noorte ja noortega tegelevate organisatsioonide võrgustike arendamise.
2019. a toimus kaks ideekonkurssi, kus toetati 13 noorte väikeprojekti. 2020. a on plaanis läbi viia
kolm ideekonkurssi ning 2021. a üks ideekonkurss. Ideekonkursside kaudu rahastatakse vähemalt
25 sündmuse läbiviimist vastavalt hindamiskomisjoni poolt koostatud paremusjärjestusele. Selle
tulemusena kasvab aktiivsete ja ettevõtlike noorte arv, kes oskavad julgelt ja targalt luua
piirkonnas nutikat ja spetsialiseerunud ettevõtlust ning aitavad seeläbi kaasa elujõulise kogukonna
säilimisele ning parema elukeskkonna kujunemisele. Samuti tugevneb oluliselt nii noorte kui ka
noortega tegelevate ühenduste koostöövõrgustik.
Noortefond on kujunenud TASi piirkonna noorte jaoks asendamatuks võimaluseks toetuse
iseseisval taotlemisel, et algatada ja viia ellu just nende endi jaoks olulisi ja vajalikke tegevusi.
Noortefondi projektis saavad noored sageli esimesed kogemused projektide kirjutamisel,
eestvedamisel ja aruandluse tegemisel. Noored ise töötavad välja projektide ideed kodukoha
arenguks, koostavad projektid, viivad need ellu ja soovi korral arendavad neid edasi (nn
jätkuprojektid). Noortefondist saadud projekti kirjutamise ja elluviimise kogemus annab noortele
enesekindlust ja eduelamuse, mistõttu on pärast seda noortel lihtsam ka suuremaid ja
vastutusrikkamaid projekte taotleda ja ellu viia.
Noortefond toimib põhimõttel noortelt noortele – lisaks taotlejaks olemisele osalevad noored ka
ideekonkursside menetlemis- ja hindamisprotsessis, saades seeläbi tunnetada vastasrollis olemist.
Noored olid kaasatud ideekonkursside toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste
väljatöötamisse. Noortefondi koordineerib (korraldab ja viib ideekonkursid läbi) Tartumaa
Noortekogu – noorteorganisatsioon, mis esindab Tartumaa noori, seisab nende huvide eest,
kaitseb nende õigusi ja edendab kohalike omavalitsuste noorsootööd.
Noortefondi rakendamisega seotud organisatsioonide võrgustik on toiminud juba mitmeid aastaid
ning üheskoos on korraldatud ka Tartumaa Noorteinfo koordineerimist. Seega senine koostöö on
olnud väga tihe ja viljakas ning loodud on kõik vajalikud eeldused selle jätkuvaks toimimiseks ja
arenemiseks.
Projekti tegevused: Projekti eesmärgid:
Luua eeldused ettevõtlike ja aktiivsete noorte arenguks, kes oskavad julgelt ja targalt luua
piirkonnas nutikat ja spetsialiseerunud ettevõtlust ning aitavad seeläbi kaasa elujõulise kogukonna
säilimisele ning parema elukeskkonna kujunemisele;

Tõsta piirkonna võimekust läbi noorte ja noortega tegelevate organisatsioonide võrgustike
arendamise.

Projekti tegevused:
Noorte sündmuste rahastus ideekonkursi baasil: TAS koos Tartumaa Noortekogu, Tartu
Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendusega rahastavad vähemalt 25 noorte
ettevõtlikkust ja praktilisi oskusi arendava sündmuse läbiviimist läbi noorte ideekonkursi,
eesmärgiga toetada TASi tegevuspiirkonna noorte isiklikku arengut, ettevõtlikkust ja rikastada
nende elukeskkonda. Kokku korraldatakse 6 ideekonkurssi;
Info levitamine ja projektide nõustamine, võrgustiku liikmete ja meeskonna (sh
hindamiskomisjoni) koosolekud/seminarid: noorte (ja noorsootöötajate/teiste võimalike noorte
juhendajate) teavitamine ideekonkursi võimalustest ja tingimustest eesmärgiga tagada võimalikult
suur noorte huvi ja osavõtt. Infopäevade raames toimub jooksvalt ka noorte nõustamine konkursi
tingimuste, läbiviimise ja aruandluse osas. Projekti oluliseks osaks on toimiv koostöö ja väga hästi
välja arendatud hindamissüsteem. Selle saavutamiseks on oluline viia läbi koosolekuid, koolitusi ja
seminare nii võrgustiku liikmetele kui ka projekti meeskonnale (sh ideekonkursi
hindamiskomisjonile), eesmärgiga tugevdada ja arendada noorte ja noortega tegelevate
ühenduste võrgustikku. Projekti käigus tehtav koolitus ja teavitustegevus hõlmab
infopäevade/seminaride korraldust ja läbiviimist, kodulehe uuendamist ja vajadusel trükiste või
muu informeeriva materjali koostamist;
Projektijuhtimine: 1) tagada 6 ideekonkursi sujuv korraldamine ja läbiviimine (sh ideekonkursi
tingimuste ja valikuprintsiipide väljatöötamine, taotluste hindamise korraldamine, noorte
teavitamine, nõustamine ja nendega pidev suhtlemine, noortega lepingute sõlmimine,
väikeprojektide aruandluse jälgimine jne); 2) tagada kogu projekti sujuv läbiviimine, tegevuste
elluviimine (teavitustegevuste korraldamine, võrgustiku liikmete ja projekti meeskonna
koosolekud, seminarid ja koolitused), projekti aruandlus.
Ideekonkursile saab noorte sündmuste väikeprojekte esitada järgmiste valdkondade raames:
 ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste arendamine, nt huvipõhised õpiringid,
ettevõtluslaborid, avatud töötoad/töökojad, loovtöö/uurimustööd, suurüritused jms;
 tervislik eluviis ja puhas keskkond, nt matkad, laagrid, tegevused säästliku mõtteviisi
edendamiseks, spordiüritused ja võistlused jms;
 aktiivsed kogukonnad ja piirkonna eripära arendamine, nt otsustajate ja noorte
kokkuviimine, kogukonna üritused/peod, tegevused füüsilise ja vaimse turvalisuse
suurendamiseks jms;
 avatud haridus ja mitmekülgsed õppimisvõimalused, nt koostöö muuseumitega,
õppereisid, ettevõtete, organisatsioonide külastused, huvipõhine õpiring jms.
 Ideekonkursside toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös
noortega. Taotlejaks saab olla noor vanuses 12-26 aastat, kellel on sissekirjutus Tartumaa
maapiirkonna omavalitsuses (kaasa arvatud Tartu linna endine Tähtvere valla osa)
Rahvastikuregistri järgi. Projektitoetust antakse maksimaalselt 1000 EUR ja minimaalselt
200 EUR. Toetust antakse kuni 100% ja taotlejaks saab olla füüsiline isik.
 Kõik laekunud projektid vaatab üle 8-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad

Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Arendusseltsi, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Kodukant
Tartumaa, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse esindajad ning 2
avaliku konkursi teel valitud Tartumaa noort vanuses 16-26 aastat.
Projektide hindamiskriteeriumid: kasusaajate hulk, püsiv mõju, koostöö, noorte kaasatus,
vastutuse jagamine meeskonna liikmete vahel, vajalikkus kogukonnale, innovaatilisus, eelarve
põhjendatus.
Projekti tulemused: Koostöö ja kaasamine:
 projekti raames arendatava koostöövõrgustiku kaudu viiakse noorte valdkonnas ellu
laiapõhjalist maakonnasisest koostööd. Võrgustikku kuuluvad Tartumaa Noorsootöötajate
Ühendus, Tartumaa Arendusselts, Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Noortekogu ning teised
noortega tegelevad ühendused, kes osalevad Noortefondi hindamiskomisjonis, on seotud
noorte juhendamisega või osalevad muul viisil Noortefondi rakendamises;
 Noortefond toimib põhimõttel noortelt noortele ning tänu projektile tekib Tartumaa-ülene
noorte võrgustik. Noored on seotud nii erinevate projektide raames ühistegevuste kaudu
kui ka osalevad infopäevadel ja tagasisideseminaridel. Lisaks taotlejaks olemisele osalevad
noored ka ideekonkursside menetlemis- ja hindamisprotsessis ning olid kaasatud
ideekonkursside toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste väljatöötamisse.
Noortefondi koordineerib Tartumaa Noortekogu – noorteorganisatsioon, mis esindab
Tartumaa noori, seisab nende huvide eest, kaitseb nende õigusi ja edendab kohalike
omavalitsuste noorsootööd.

Projekt paistab konkursil silma nutika, jätkusuutliku, noortega koostöös väljatöötatud ja noortele
kohandatud rahastamismudeli rakendamisega ning noorte kaasatusega. Tegemist on ühe esimese
LEADER-meetme katusprojektiga, mille finantsvahendid suunatakse läbi spetsiaalsete
taotlusvoorude noorte algatatud projektide elluviimiseks.
Noortefond on kujunenud TASi piirkonna noorte jaoks asendamatuks võimaluseks toetuse
iseseisval taotlemisel, et algatada ja viia ellu just nende endi jaoks olulisi ja vajalikke tegevusi.
Noortefondi projektis saavad noored sageli esimesed kogemused projektide kirjutamisel,
eestvedamisel ja aruandluse tegemisel. Noored ise töötavad välja projektide ideed kodukoha
arenguks, koostavad projektid, viivad need ellu ja soovi korral arendavad neid edasi (nn
jätkuprojektid). Noortefondist saadud projekti kirjutamise ja elluviimise kogemus annab noortele
enesekindlust ja eduelamuse, mistõttu on pärast seda noortel lihtsam ka suuremaid ja
vastutusrikkamaid projekte taotleda ja ellu viia.
Noortefond toimib põhimõttel noortelt noortele – fondi koordineerib Tartumaa Noortekogu, kes
on ise noorteorganisatsioon. Lisaks taotlejaks olemisele osalevad noored ka ideekonkursside

menetlemis- ja hindamisprotsessis, saades seeläbi tunnetada vastasrollis olemist. Projekti raames
läbiviidavate ideekonkursside toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös
noortega. Noortefondi rakendamine on võimaldanud anda noortele endile vastutust ning
otsustusõigust.

Koostöö toimib maakondlikul tasandil, kuid loodud koostöövõrgustiku ja noorte projektide
toetamismudeliga oleme olnud heaks näiteks nii teistele maakondadele kui ka teistele riikidele.
Noortefondi on lisaks Eestile tutvustanud ka nt Hollandis, Põhja-Iirimaal ja Soomes, kus on suurt
huvi näidatud analoogse mudeli rakendamise vastu.
Keskkonnahoidlikkus ja säästlikkus: projekti meeskond püüab olla võimalikult virtuaalne ja
sealjuures säilitada vaid vajalikke dokumente ning neidki väikeses failimahus. Sisu poolest on ühe
Noortefondi poolt toetatava valdkonna põhieesmärgiks luua rohelisem ja tervislikum Tartumaa.
Projektist saab eeskujuks võtta noortele suunatud ja noortega koos väljatöötatud
rahastamismudeli pikaajalist rakendamist, noortele otsustusõiguse ja vastutuse andmist, noorte
kaasamist, noorte initsiatiivi otsest toetamist ning noorte valdkonna koostöövõrgustiku toimimist
maakondlikul tasandil.

Projekti raames arendatava koostöövõrgustiku kaudu viiakse noorte valdkonnas ellu laiapõhjalist
maakonnasisest koostööd. Võrgustikku kuuluvad tartumaa noorsootöötajate ühendus, tartumaa
arendusselts, tartu ärinõuandla, tartumaa noortekogu ning teised noortega tegelevad ühendused,
kes osalevad noortefondi hindamiskomisjonis, on seotud noorte juhendamisega või osalevad muul
viisil noortefondi rakendamises.
Arendatava võrgustiku koostöö tulemusena on noorte jaoks käivitunud väga kvaliteetne ja
süsteemne teavitamine ja nõustamine, koolitused ning mentorlus, millega projekti elluviijad
saavad projekti teostamiseks vajalikud kompetentsid.
Samuti tekib tänu projektile Tartumaa-ülene noorte võrgustik. Noored on seotud nii erinevate
projektide raames ühistegevuste kaudu kui ka osalevad infopäevadel ja tagasisideseminaridel.
Lisaks taotlejaks olemisele osalevad noored ka ideekonkursside menetlemis- ja hindamisprotsessis
ning olid kaasatud ideekonkursside toetatavate tegevuste ja taotlemistingimuste väljatöötamisse.
Noortefondi koordineerib Tartumaa Noortekogu, kes on ise noorteorganisatsioon.
Siiani on Noortefondi kaudu toetatud ca 130 projekti, projektidest kasusaajate arv on suurusjärgus
ca 5000 noort (mõnel projektil on sealjuures sadu kasusaajaid). Noortefondi projektis saavad
noored sageli esimesed kogemused projektide kirjutamisel, eestvedamisel ja aruandluse
tegemisel. Noored ise töötavad välja projektide ideed kodukoha arenguks, koostavad projektid,
viivad need ellu ja soovi korral arendavad neid edasi (nn jätkuprojektid). Noortefond on avatud
igale noorele, seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja

rahalistele võimalustele, seega on noortel võimalus loodava võrgustikuga liituda igal ajal.
Ühisprojekti partnerite ülesanded:
 Tartumaa Arendusselts: ühisprojekti koordineerimine, finantsjuhtimine, aruandlus. Noorte
ideekonkursside tingimuste ja valikuprintsiipide väljatöötamine koos partneritega, noorte
projektide hindamiskomisjonis osalemine. Võrgustiku liikmete ja projekti meeskonna (sh
hindamiskomisjoni) koosolekute, seminaride ja koolituste korraldamine;
 Tartumaa Noortekogu: noorte ideekonkursside korraldamine ja läbiviimine;
ideekonkursside teavitustegevus, sh kodulehe ja Facebooki haldamine;
 Tartu Ärinõuandla: infopäevade läbiviimine koolides/noorteasutustes (sh projektiideede
nõustamine), noorte projektide hindamiskomisjonis osalemine, hindamiskomisjoni töö
korraldus ja komisjoni koolitamine;
 Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus: osalemine võrgustiku liikmete ja projekti
meeskonna (sh hindamiskomisjoni) koosolekute, seminaride ja koolituste korraldamises,
samuti osalemine noorte projektide hindamiskomisjonis. Noorte ideekonkursside info
levitamine oma võrgustiku infokanalites.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://www.maainfo.ee/public/bank/1058/medium/2_12%20Twisteri%20m%E4ngud.jpeg
Maakond: Tartumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-07-07
Viimati muudetud: 2024-03-01

« Tagasi

 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo