PROJEKTINÄITED

Projekt: Noorte seikluskasvatuslik õpiprojekt "Kas seiklus=kogemus?"
Meede: LEADER
Valdkond: Koostöö ja kaasamine
Märksõnad: Noored
Projekti algus: 2018
Projekti lõpp: 2020
Kohalik tegevusgrupp: Partnerid
Toetuse saaja: MTÜ Sõmeru Start
Toetuse summa: 10000
Projekti kirjeldus: MTÜ Sõmeru Start on alates 2001. aastast tegelenud endises Sõmeru vallas ja alates 2018. a ühinenud Rakvere vallas (ühinesid Sõmeru vald ja Rakvere vald) noorsootöö arendamisega. Selle aja jooksul on ellu viidud kümneid ja kümneid erinevaid projekte, millest noorte seas on populaarseimad olnud lisaks tehnikaalastele projektidele ka loodusmatkad ja seiklustegevusega seotud projektid.

Pika aja jooksul (2001 – 2017) MTÜ Sõmeru Start poolt erinevate projektidena läbi viidud loodusega läbipõimunud seikluskasvatuslike tegevuste tulemusena ja nende analüüsimisel oli näha, et noored vajavad selliseid ühistegevusi. kahjuks puudus senini selles tegevuses järjepidevus just rahaliste vahendite puudumisel. Võimalus esitada leader-meetmesse mitmeaastane tegevusprojekt koostöös partnerorganisatsiooniga andis tõuke tõsisemalt hakata mõtlema ja tegelema noorte tervise (ka vaimse
tervise) parandamisega läbi liikumisharjumuste juurutamise. Seda oli kogemuste põhjal võimalik läbi viia pakkudes noortele eesmärgistatud seikluslikke tegevusi. Enamustele noortele meeldib seiklus. Neid on võimalik kaasata seikluskasvatuslikesse tegevustesse, mis on noorte jaoks põnevad, aga samas ka piisavalt liikumisharjumust. Läbi motiveerivate seikluskasvatuslike tegevuste on võimalik noortega ja noortel omavahel leida usalduslik suhe, üksteise mõistmine ja saada kogemusi. Projekt saigi alguse just viimati nimetatud mõttest, sest oli vaja 2017 aastal mõelda, kuidas alates 2018 aastast uues ühisvallas liita erinevate piirkondade noori ja erinevaid kogukondi omavahel.

MTÜ Sõmeru Start pakkus idee välja ühisprojektiks tugevat ja aktiivset kogukonnatööd tegevale Ubja Külaselts Lindale, kes oli ühisprojekti ideega kohe päri, sest Ubjas elab väga palju noori ja külaseltsil on vallaga teenuseleping Ubja noortekeskuse haldamiseks.


Ühisprojekti eesmärgiks saidki järgmised olulised aspektid, mida lahendada ja saavutada:

Ennetada noorte abitust sotsiaalsete ja kommunikatiivsete oskuste arendamise näol.

Järjepideva aktiivse kehalise tegevusega eesmärgistatud seikluskasvatuslikes tegevustes juurutada liikumisharjumust, millega paraneb noorte tervis (sh ka vaimne tervis) ja nutisõltuvuse vähenemine.

Ühistegevuste käigus liita kahe ühinenud valla noori, ühiste tegevuste käigus saavutatakse noorte ühtlustatum teadvus ja käitumine keskkonnas, mis aitab kaasa kiiremale kahe valla omavahelisele sulandumisele.

Projekti eesmärkide saavutamiseks ja tegevusplaani paikapanemisel võeti appi MTÜ Sõmeru Start 16-aastane kogemus noortega tegelemisel ja nii saigi plaani kahe aasta jooksul 29 tegevust, mis olid seikluskasvatuslikud tegevused nii õpitubade, õpimatkade kui laagrite näol.

Tegevustega alustati 2018 aasta alguses ja lõpetati lõpuüritusega 2020 aasta 14.veebruaril, mil Sõmeru Noorte Loodus-ja tehnikamajja kogunes suur hulk projektis osalenud noori meenutamaks kahe aasta jooksul tehtut! Avatud sai ka ühisprojekti aruandenäitus, kus olid üles pandud kõikide projekti raames toimunud tegevuste pealkirjad, toimunud aeg ja pildid. Samuti olid välja pandud, ilmestamaks näitust, tegevustes kasutatud vahendid. Lõpuüritusel tänati ja tunnustati tänukirjadega nii projekti tublimaid osalejaid kui ka vabatahtlikke abilisi.

Projekti pealkirjas esitatud küsimust „Kas seiklus=kogemus?“ peab igaüks ise omas mõtetes analüüsima, kas see on nii või ei ole.
Projekti tegevused: Projekti tegevused:

18.01.2018 - Ubja Noortekeskuses matkade ja matkavahendite tutvustus - Matkamise ABC

19.02.2018 - Lasila Noortekeskuses matkade ja matkavahendite tutvustus - Matkamise ABC

23.02.2018 - osalemine Saue öömatkal

10.-11.03.2018 - 2-päevane õpitegevus Soomaale (räätsamatk, jalgsimatkad)

22.04.2018 - jalgsimatk otse Ubjast Arknale

04.07.2018 - discgolfi õpituba Sõmeru discgolfirajal

16.-20.07.2018 - noortelaager Keri saarel

23.09.2018 - Military Escape põgenemistubade külastus I Rakveres

23.09.2018 – Military Escape põgenemistubade külastus II Rakveres

29.-30.09.2018 - väljasõit (Osmussaarde ja) Läänemaale

22.10.2018 - No Easy Day õpituba

27.12.2018 - räätsamatk Varessaare rabas

25.02.2019 - geopeituse radadel Oandus, Altjal, Sagadis

3.04.2019 - mägironimise õpituba Sõmeru Noortekeskuses

6.06 2019 - seikluspäev Sõmeru Tiigi ümber

14.06.2019 - väljasõit Pärnusse vangla põgenemistubadesse ja ronima

28.09.2019 - seiklusliikumise õpituba I Sooringil

28.09.2019 - discgolfi õpituba Uhtnas

21.10.2019 - Loodus-ja seiklusmatk Ida-Virumaal koos Kaevandusmuuseumi külastusega

22.-24.10.2019 - 3-päevane jalgsimatk Tapalt Viitnale

25.10.2019 - orienteerumise õpituba

18.11.2019 - mägironimise praktika I Sõmeru tehismäel

24.11.2019 - jalgrattamatk Mustojale

16.12.2019 - mägironimise praktika II Sõmeru tehismäel

3.01.2020 - seiklusliikumise õpituba II Sooringil

26.01.2020 – jalgsi õpimatk Äntu matkarajal

10.02.2020 – kepikõnni õpituba Sõmerul

14.02.2020 – lõpuüritus Sõmeru Noorte loodus- ja tehnikamajas

NB! Ära jäi vaid 1 ühistegevus – lume puudumisel 2019. a lõpus planeeritud suusatamise õpipäev. Seega toimus 28 tegevust planeeritud 29-st tegevusest.
Projekti tulemused: Koostöö ja kaasamine – hea näide kahe valla noortega tegeleva mittetulundusorganisatsiooni heast koostööst omavahel ja noortega; noorte kaasamise hea tulemus – paljudel noortel on tekkinud harjumus tulla välja oma mugavustsoonist osalema tegevustesse.

Projekt paistab silma suure hulga (28) tegevustega, mis suudeti ka ellu viia (v.a. Üks tegevus, mis jäi ära 2019/2020 talvel lume puudumisel). Kui projekti alguses oli keeruline noori motiveerida tegevustes osalema, kuigi tegevused olid küll noore jaoks väga põnevad ja ahvatlevad, kuid toimusid mugavustsoonist väljas (õues,
metsas, rabas, igasuguse ilmaga, kodust kaugemal jne), siis juba esimese aasta lõpuks ei olnud see kaasamise teema enam nii keeruline kui alguses. Isegi talvistes tingimustes toimunud õpitubadesse oli täitsa vabatahtlikke kaasatulijaid, keda ei pidanud pikalt motiveerima. Nii mõnigi noor sai ise matkapisiku ja on juba jõudnud iseseisvalt matkata ka kaugemal kui eestimaal. Mitmetes õpitubades osalesid ka mõned lapsevanemad, kes olid hakanud oma lapse kirjelduse põhjal ka välitegevuste vastu huvi tundma. Sellest positiivsest küljest ajendatuna planeerisid järgmise ühisprojekti MTÜ Sõmeru Start ja Ubja Külaselts Linda koos täiskasvanutega, kes on
seikluskasvatuslikes tegevustes eeskujuks noortele.


Mida olulist tehti piirkonna, valdkonna või sihtrühma huvides?

Piirkonna huvides – noored tunnevad ennast kaasatuna ja on julgemad oma arvamusi välja ütlema; noorte aktiivsus on kasvanud; väga mitmed projekti tegevustes osalenud noored kandideerisid 2020 aasta esimestel Rakvere valla noortekogu valimistel noortekogu liikmeks ja nad kõik ka said sinna.

Valdkonna huvides – projekti tegevused on lähendanud noori loodusele, õpetanud loodusest lugu pidama ja olema keskkonnasõbralikud, sest selline mõtteviis käib seikluskasvatusliku tegevusega koos.

Sihtrühma huvides – on juurutatud noortes liikumisharjumust, mis vähendab aega olla nutiseadmete sõltuvuses ja parandab noorte tervist, samuti on noor rohkem tervisliku eluviisi tegevustes ja vähem aega jääb kahjulikele harjumustele nagu alkohol, suits, narkootikumid.

Projekti mõju ulatus?

Projekt on Piirkondlik. Projekti tulemusel on toimunud rakvere valla eri piirkondade lähenemine peale valdade ühinemist just noorte tasandil. Noored on põnevates projekti ühistegevustes olnud koos ühtse meeskonnana. Palju on jäänud omavahel peale projekti tegevusi suhtlema.

Mida võivad teised projektist õppida, inspiratsiooniks või eeskujuks võtta?

Kindlasti seda, et projekt peab olema vajadusepõhine ja vajadusi ei saa kindlasti mitte noortelt endalt kätte ankeetküsitluse teel!  seda võib ka teha, aga sel juhul võrdlemistulemusteks! Aga noori tuleb kuulata, jälgida ja tundma õppida, usaldada. Ja seda pikka aega. Lisaks tuleb tunda inimese arengu etappe ja olla kursis
ühiskonna arengutega. Kui kõik need kokku võtta, ainult siis on võimalik sära silmis planeerida ja läbi viia noortele tulemuslik projekt! Kindlasti ei ole MTÜ Sõmeru Start ja Ubja Külaselts Linda ühisprojekt „Kas seiklus=kogemus?“ ideaalprojekt, kuid see on koostatud ja läbiviidud võimalikult palju oma kogemustele ja oma töö analüüsimisele rajanedes. Ja projekti läbiviijad on oma tööga rahul. noored tulevad hea meelega mugavustsoonist välja osalemaks erinevates seikluskasvatuslikes projektides.

Koostöö toimus peamise kahe ühisprojekti partneri – MTÜ Sõmeru Start ja Ubja Külaselts Linda vahel. Arutati läbi projekti tegevused, jagati ülesanded. Tegevuste järgselt arutati, mis läks hästi ja mis halvasti, millest tulevikuks õppida.
Lisainfo: *PROJEKT esitati Märka LEADERit 2.0 konkursile

Pildid:
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/34%20Kogemus_2.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/34%20kas_seiklsu_1.jpg
https://maainfo.ee/public/bank/1058/medium/34%20kas%20seiklus%202.jpg


Projekti tegevusi on kajastanud piirkondlik ajaleht „Rakvere valla sõnumid“.

Projekti erinevate tegevuste läbiviimise eest on Rakvere valla tänuüritusel tänatud tänukirja või-plaadiga vabatahtlikke projekti tegevustes osalenud inimesi.
Maakond: Lääne-Virumaa
Andmebaasi sisestamise aeg: 2020-08-21
Viimati muudetud: 2020-08-26

« Tagasi