Euroopa maaelu arengu võrgustikEuroopa maaelu arengu võrgustik (inglise keeles European Network for Rural Development, lüh. EN RD) moodustati 2008. a.
EN RD peamiseks eesmärgiks on edendada koostööd erinevate maaelu organisatsioonide vahel eesmärgiga aidata kaasa maaelu arengu poliitika rakendamisele.

EN RD tehniliseks teenindamiseks, et abistada Euroopa Komisjoni, on loodud Kontaktpunkt.

EN RD juhtimiseks on moodustatud koordinatsioonikomitee, mille peamiseks eesmärgiks on aidata Euroopa Komisjoni EN RD tegevuste planeerimisel ja rakendamisel, tagada koordineerimine EN RD, riiklike maaeluvõrgustike ja Ühenduse tasandil aktiivsete maaelu arengu organisatsioonide vahel.

Koordinatsioonikomitee töö tõhustamiseks on loodud kolm temaatilist töögruppi ning neljas töögrupp on loomisel. Töögruppide eesmärgiks on keskendudes kindlatele teemadele viia läbi analüüse Euroopa maaelu arengu poliitika rakendamise kohta ning soodustada teadmiste ja kogemuste vahetamist. Igas töögrupis on ca 15 eksperti erinevatest liikmesriikidest ning töögruppe juhivad Euroopa Komisjoni esindajad:

  1. temaatiline töögrupp: maaelu arengu programmide territoriaalsete vajaduste ja eripärade suunamine, Eestist on liikmeks Garri Raagmaa;
  2. temaatiline töögrupp: põllumajandus ja laiem maamajandus;
  3. temaatiline töögrupp: avalik hüve ja ühiskondlik sekkumine, Eestist on liikmeks Pille Koorberg Põllumajandusuuringute Keskusest.
  4. temaatiline töögrupp (loomisel): Euroopa maaelu arengu poliitika rakendamismehhanismid (ingl. k: Delivery Mechanisms of European Rural Development Policy)

Koordinatsioonikomitee allkomiteena on moodustatud Leader allkomitee, mille peamiseks ülesandeks on kaasa aidata koordinatsioonikomitee tööle Leader-telje rakendamisega seotud teemadel.

Leader allkomitee töö tõhustamiseks loodi 2009. a lõpus kolm väiksemat fookusgruppi, mida juhivad erinevate riiklike maaeluvõrgustike esindajad:

  1. fookusgrupp - Leader lähenemise põhielemendi altpool tulev algatus põhimõtete rakendamisest: Leader otsustusprotsess ja Leader meetme süvalaiendamise mõju. Fookusgruppi juhivad Itaalia maaeluvõrgustiku üksus ja ELARD. Eestist on fookusgrupi liikmeks Reet Kokovkin, Hiidlaste Koostöökogu tegevjuht;
  2. fookusgrupp - Innovaatilise/uuendusliku Leader iseloomu säilitamine: kitsaskohtade tuvastamine ja head praktikad. Fookusgruppi juhivad Saksamaa rakendusasutus ja Austria maaeluvõrgustiku üksus. Eestist on fookusgrupi liikmeks Aivar Niinemägi. PAIK tegevjuht;
  3. fookusgrupp - koostöömeetmete rakendamine: kitsaskohad ja lahendused. Fookusgruppi juhivad Soome maaeluvõrgustiku üksus ja Eesti maaeluvõrgustiku üksus.

Lisaks EN RD kontaktpunkti algatatud töögruppidele, on algatatud erinevaid temaatilisi arutelusid nii Kontaktpunkti kui ka riiklike maaeluvõrgustike poolt. Temaatiliste algatuste peamiseks eesmärgiks on arutada teatud kindlatel teemadel väiksemates huvigruppides. Kontaktpunkti algatusel ja juhtimisel on alustatud aruteluga teemal riiklike maaeluvõrgustike panus headesse ja parimatesse praktikatesse. Itaalia maaeluvõrgustik juhib kahte temaatilist algatust: 1) sotsiaalne talupidamine ja sotsiaalne kaasamine (Social farming and social inclusion); 2) metsanduspoliitika (Forestry policy). Iiri maaeluvõrgustik on teinud ettepaneku ka neljanda temaatilise algatuse osas: maaelu arengu reaktsioonid majanduslangusele (Rural Entrepreneurship / Rural Development responses to the economic slowdown).

 

Viimati muudetud: 20.03.2012