EST Maainfo Maamajanduse analüüsi osakond | Maaelu võrgustikutöö osakond Maainfo Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine Maainfo Kutse andmise kord konsulendi kutsetele
 
 
Maainfo
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Põllumajandusuuringute Keskus
Maainfo
  Konsulentidele kutsekvalifikatsiooni andmine
Maainfo
Maainfo
Kutsestandard
Maainfo
Kutse andmise kord konsulendi kutsetele
Maainfo
Kutse taotlemise ja taastõendamise eeltingimused ning esitatavad dokumendid
Maainfo
Kutse taotlemise avaldus
Maainfo
Elulookirjeldus (CV) konsulendi kutse taotlemisel
Maainfo
Kompetentsipõhise eneseanalüüsi vorm
Maainfo
Hindamise korraldamise juhend
Maainfo
Hindamisleht
Maainfo
Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise kord
Maainfo
Kutsekomisjon
Maainfo
Hindamise korraldamise ja tulemuste protokoll
Maainfo
Nõuandeteenuse tagasiside
  Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (FADN)
Maainfo
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maamajanduse analüüsi osakonna ja maaelu võrgustikutöö osakonna kontaktid
Maainfo
  Maamajanduse Infokeskus aastatel 2006-2017
Maainfo
  Kalandusvõrgustik aastatel 2008-2015
Maainfo

Kutse andmise kord konsulendi kutsetele

   

KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

13.11.2015 otsusega nr 27

KUTSE ANDMISE KORD KONSULENDI KUTSETELE1. ÜLDOSA


1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist:

1) Konsulent, tase 5 (koos spetsialiseerumistega);

2) Konsulent, tase 6 (koos spetsialiseerumistega);

3) Konsulent, tase 7 (koos spetsialiseerumistega).

1.2 Iga kutse kompetentsinõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.3 Maamajanduse Infokeskus on punktis 1.1 loetletud kutsete kutse andja.

1.4 Kutse andja moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad konsulent, tase 5 (koos spetsialiseerumistega), konsulent, tase 6 (koos spetsialiseerumistega) ja konsulent, tase 7 (koos spetsialiseerumistega) andmisest huvitatud osapooled: tööandjad, töötajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, spetsialistid, koolitajad, vajadusel klientide ja tarbijate esindajad, samuti teised huvitatud osapooled.

1.5 Kutsekomisjon moodustab hindamiskomisjoni, kes hindab kutset taotleva isiku vastavust kutsestandardi nõuetele.

1.6 Kutse andja ning kutsekomisjoni volitused kehtivad kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.

1.7 Kutse- ja hindamiskomisjon lähtuvad oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast, kutsestandardist jm kutse andja kehtestatud juhenditest.

1.8 Kutse taotlemine on taotlejale tasuline vastavalt kutseseadusele. Tasu suuruse kinnitab Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) kutse andja ettepaneku alusel.

1.9 Komisjoni liikmete töö tasustatakse kutse andja kehtestatud korra alusel.

1.10 Kutse taotleja dokumente menetletakse vastavalt haldusmenetluse seadusele, arvestades kutseseadusest ja korrast tulenevaid erisusi.

1.11 Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.

1.12 Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on SA Kutsekoda.

2. KUTSE ANDJA ÜLESANDED

Kutse andja

1) töötab koostöös kutsekomisjoniga välja kutse andmise korra eelnõu ja esitab selle kutsenõukogule kinnitamiseks;

2) korraldab koostöös kutsekomisjoniga kompetentsuse hindamiseks vajalike materjalide ja juhendite ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise;

3) kui on koostatud asjakohane õppekava, hindab kutsekomisjoni kaudu konkursita valitava kutse andja õigust taotleva õppeasutuse õppekava vastavust kutsestandardile ning kooskõlastab õppeasutuse lõpueksami, lõputöö või kutseeksami hindamiskomisjoni koosseisu, et tagada tööturu osapoolte kaasatus

4) kalkuleerib ja esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamisega seotud tasu suuruse, kooskõlastades selle eelnevalt kutsekomisjoniga;

5) kuulutab välja kutse andmise;

6) tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise kodulehel;

7) määrab isiku, kes vastutab kutse andmise üldise korraldamise eest;

8) võtab vastu kutse taotleja avalduse ja dokumendid, hindab nende tehnilist vastavust kutse andmise nõuetele ning esitab nõuetekohased dokumendid kutsekomisjonile;

9) korraldab taotleja sobivuse hindamise lähtuvalt kutse andmise korras sätestatud kutsetunnistuse taotlemise eeltingimustest ja vastavalt taotletavale kutsetasemele;

10) annab välja kutsetunnistuse või kutsetunnistuse ärakirja;

11) tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse;

12) vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest;

13) esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande;

14) edastab kutseregistrisse kandmiseks vajalikud andmed SA Kutsekojale.

3. KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS JA ÜLESANDED

3.1 Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised institutsioonid:

1) Tööandjate esindajad

Eestimaa Talupidajate Keskliit;

Eesti Põllumeeste Keskliit;

2) Töötajate/spetsialistide esindajad

Eesti Konsulentide Ühing;

MTÜ Eesti Maaelu Nõuandeteenistus;

3) Koolitajate esindajad

Eesti Maaülikool;

4) Muud osapooled

SA Erametsakeskus;

Maamajanduse Infokeskus;

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda;

Eesti Külaliikumine Kodukant;

Eesti Erametsaliit;

Maaelu Edendamise Sihtasutus;

Maaeluministeerium.

SA Kutsekoja esindaja osaleb kutsekomisjoni töös nõustaja ja haldusjärelevalve teostajana.

3.2 Kutsekomisjoni isikkoosseisu kinnitab kutse andja.

3.3 Kutsekomisjon valib oma liikmete seast esimehe ja aseesimehe.

3.4 Kutsekomisjon on otsustusvõimeline kui selle istungil või kirjalikul hääletusel osaleb vähemalt pool komisjoni liikmetest, sealhulgas kutsekomisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

3.5 Kutsekomisjoni otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral taotlejaga seotud otsuste puhul tehakse otsus taotleja kasuks; muudel juhtudel on otsustavaks komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

3.6 Kutsekomisjon:

1) töötab välja kutse andmise korra koostöös kutse andjaga;

2) vaatab läbi kutset taotleva isiku dokumendid ja otsustab taotleja kutsekompetentsuse hindamise vormi ja viisi ning hindamisele lubamise;

3) vaatab üle ja kooskõlastab kutse andmise tasu suuruse;

4) kinnitab hindamise korraldamise juhendi, hindamise materjalid ning teised kutse andmiseks vajalikud dokumendid;

5) nimetab hindamiskomisjoni liikmed ja esimehe;

6) otsustab kutse taotlejale kutse andmise või andmata jätmise;

7) otsustab kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise;

8) lahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi;

9) moodustab töörühmi või kaasab eksperte kindla ülesande täitmiseks;

10) kui on koostatud asjakohane õppekava, annab kutsenõukogu taotlusel hinnangu õppeasutuse õppekava vastavuse kohta kutsestandardile.

11) täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.

3.7 Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist, konsulenditöö eripäradest ja põllu-, metsa- või maamajandusest. Kutsekomisjoni liige peab tegutsema erapooletult.

3.8 Kutsekomisjoni koosolekud protokollitakse. Koosoleku protokoll peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: koosoleku toimumise aeg ja koht, koosolekul osalenud kutsekomisjoni liikmete loetelu, koosoleku päevakord, koosoleku käik ja otsused, koosoleku juhataja ja protokollija nimed ja allkirjad. Kutset taotlenud isikutele kutse andmise või andmata jätmise protokollis peab olema viide kutsekomisjoni otsuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta vastavalt haldusmenetluse seadusele.

3.9 Kutsekomisjoni istungi protokoll edastatakse kõigile kutsekomisjoni liikmetele 10 tööpäeva jooksul istungi toimumisest arvates.

3.10 Kutsekomisjoni liige ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on:

1) osalenud hindamiskomisjoni töös või

2) vahetult seotud taotlejale kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või

3) taotleja tööandja või muul viisil isiklikult huvitatud kutse andmisest või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

4. HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMINE JA ÜLESANDED

4.1 Hindamiskomisjon moodustatakse kutsekomisjoni otsusega kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks.

4.2 Hindamiskomisjon korraldab oma töö lähtuvalt kutsekomisjoni kinnitatud hindamise korraldamise juhendist.

4.3 Hindamiskomisjon:

1) hindab kutse taotleja kompetentsust;

2) koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta protokolli ning esitab selle kutsekomisjonile. Hindamise korraldamise ja tulemuste protokoll sisaldab vähemalt järgmisi andmeid: hindamise toimumise aeg ja koht, hinnatava nimi, taotletav kutse, hindamisobjekti/ hinnatav(ate) kompetentsi(de) nimetus, hindamisviis(id), hindamistulemus, mis keeles hindamine toimus, märge hindamisprotsessist ajutiselt taandatud komisjoniliikmete kohta. Hindamise tulemuste protokolli allkirjastavad hindamisel osalenud hindamiskomisjoni liikmed.

4.4 Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest.

4.5 Hindamiskomisjoni liikmete kompetentsus peab kogumis vastama järgmistele nõuetele:

1) kutsealane kompetentsus;

2) kutsesüsteemialane kompetentsus;

3) hindamisalane kompetentsus.

4.6 Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sõltumatud, vajalike erialaste teadmiste ja kogemustega ning tegutsema erapooletult.

4.7 Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla selleks hindamiseks või kutseeksamiks ettevalmistavaid koolitajaid või vahetult väljaõppe korraldamisega seotud isikuid ja üle ühe kolmandiku ei tohi olla kutset taotleva isiku tööandjaga samast asutusest,

4.8 Juhul, kui punktis 4.7 nimetatud tingimused ei ole täidetud, peab tingimustele mittevastav komisjoni liige end hindamisprotsessist taandama.

5. KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED NING ESITATAVAD DOKUMENDID

5.1 Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine erinevad eeltingimuste poolest.

5.2 Eeltingimused kutse esmaseks taotlemiseks konsulent, tase 5 puhul:

5.2.1 taotletava kutse spetsialiseerumisele vastav kõrg- või kutsekeskharidus (sh kesk-eri) ja vähemalt 3-aastane vastav erialane töökogemus viimase viie (5) aasta jooksul või

kõrgharidus ja taotletava kutse spetsialiseerumisele vastav täiendõpe ja vähemalt 3-aastane vastav erialane töökogemus viimase viie (5) aasta jooksul või

kutsekeskharidus ja taotletava kutse spetsialiseerumisele vastav täiendõpe ja vähemalt 5-aastane vastav erialane töökogemus viimase seitsme (7) aasta jooksul.

5.2.2 vähemalt 3 (kolm) nõuandetööd taotletava kutse spetsialiseerumise valdkonnas;

5.2.3 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 50 tunni ulatuses viimase 5 (viie) aasta jooksul

5.3 Eeltingimused kutse esmaseks taotlemiseks konsulent, tase 6 puhul:

5.3.1 haridus ja töökogemus vastavalt punktile 5.2.1;

5.3.2 viieaastane nõuandetöö kogemus kutse taotlemisega samas valdkonnas viimase 7 (seitsme) aasta jooksul;

5.3.3 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 72 tunni ulatuses viimase 3 (kolme) aasta jooksul;

5.3.4 vähemalt 5 (viis) nõuandetööd taotletava kutse spetsialiseerumise valdkonnas viimase 3 (kolme) aasta jooksul.

5.4 Eeltingimused kutse esmaseks taotlemiseks juhtimise konsulent, tase 6 puhul:

5.4.1 haridus ja töökogemus vastavalt punktile 5.2.1;

5.4.2 kehtiv konsulent, tase 5, tase 6 või tase 7 kutsetunnistus (kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud);

5.4.3 viieaastane kogemus ettevõtte või organisatsiooni juhtimisel või juhtimise nõustamisel viimase 7 (seitsme) aasta jooksul;

5.4.4 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 72 tunni ulatuses viimase 3 (kolme) aasta jooksul;

5.4.5 vähemalt 5 (viis) nõuandetööd taotletava kutse spetsialiseerumise valdkonnas viimase 3 (kolme) aasta jooksul.

5.5 Eeltingimused kutse esmaseks taotlemiseks konsulent, tase 7 puhul:

5.5.1 töökogemus vastavalt punktile 5.2.1;

5.5.2 viimase 10 aasta jooksul kehtinud konsulent, tase 5 või tase 6 kutsetunnistus;

5.5.3 viieaastane nõuandetöö kogemus viimase 10 aasta jooksul;

5.5.4 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 72 tunni ulatuses viimase 3 (kolme) aasta jooksul;

5.5.5 vähemalt 5 (viis) nõuandetööd taotletava kutse spetsialiseerumise valdkonnas viimase 3 (kolme) aasta jooksul.

5.6 Varasema kutse spetsialiseerumise valdkonna määratlemisel lähtub kutsekomisjon taotletava või taastõendatava kutse spetsialiseerumisele kõige lähemast valdkonnast (vt lisa 1).

5.7 Konsulendi kutse esmaseks taotlemiseks peab olema läbitud nõustamismetoodikat käsitlev täiendõpe viimase 5 aasta jooksul. Alates 01.01.2016 arvestatakse nõustamismetoodikat käsitleva täiendõppena sellist koolitust, mis hõlmas koolitustunnistuse alusel vähemalt 80% ulatuses kutsestandardis nimetatud kompetentse, sh kõiki kohustuslikke kompetentse.

5.8 Taotledes või taastõendades mitut kutset või kutset lisaks varemtõendatud kutsele või korraga mitu spetsialiseerumist, peavad nõuded olema täidetud vastavalt punktides 5.2—5.4 nimetatule. Nõuandetööd ja teave kogemuse kohta peavad olema esitatud iga kutse spetsialiseerumise kohta eraldi.

5.9 Kutse taotlemine või taastõendamine samaaegselt kahe või enama spetsialiseerumise kohta on kutse andmise tasu 30% odavam (iga spetsialiseerumise tasu eraldi).

Kutse taotlemine või tõendamine samaaegselt mitme spetsialiseerumise korral sarnases valdkonnas (kutsestandardi lisa 2 punkt 2 põllumajandustehnoloogiad, punkt 3 7 loomakasvatus või punkt 13 väiketöötlemine) on kutse andmise tasu 50% odavam (iga spetsialiseerumise tasu eraldi).Kutse samaaegseks taotlemiseks või taastõendamiseks loetakse taotlemist või tõendamist samal kutse andmise väljakuulutamisel (taotlusvoorus) või kahes järjestikuses taotlusvoorus.

5.10 Eeltingimused kutse taastõendamiseks:

5.10.1 taastõendatavale spetsialiseerumisele vastav kutse (kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud);

5.10.2 vähemalt 5 (viis) nõuandetööd viimase kutsetunnistuse kehtivuse jooksul ja tegevused vastavalt kutsestandardile taastaotletava spetsialiseerumise valdkonnas;

5.10.3 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõpe vähemalt 50 või 72 tunni ulatuses vastavalt punktile 5.2.3, 5.3.3 või 5.4.3.

5.11 Kutse taotlemiseks või taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

5.11.1 vormikohane avaldus (vt hindamise korraldamise juhend);

5.11.2 kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia;

5.11.3 maksekorralduse koopia või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta;

5.11.4 vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (vt hindamise korraldamise juhend) ja vajadusel haridust tõendava dokumendi koopia;

5.11.5 kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud täiendõppe läbimist tõendava dokumendi koopia, sh vajadusel nõustamismetoodikat käsitleva täiendõppe kohta;

5.11.6 vormikohane kompetentsipõhine eneseanalüüs (vt hindamise korraldamise juhend);

5.11.7 vajadusel kehtiv spetsialiseerumise valdkonnas tegutsemiseks vajalik tunnistus või tõend (vt lisa 2).

5.12 Kutse andja, kutsekomisjon ja hindamiskomisjon võivad küsida täiendavaid dokumente (kliendi või tööandja hinnang vmt).

5.13 Kutsekomisjon võib välja töötada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) korra. Selle alusel hinnatakse taotleja eeltingimustele vastavust juhul, kui taotlejal puuduvad eeltingimustele vastavust tõendavad dokumendid.

6. KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE JA DOKUMENTIDE MENETLEMINE

6.1 Kutse andja kuulutab kutse andmise välja vähemalt 2 (kaks) korda aastas. Kutse andmise võib jätta korraldamata, kui välja kuulutatud tähtajaks on laekunud alla 3 (kolme) taotluse või ei ole täidetud teisi kutse andja määratud tingimusi.

6.2 Kutse andja avalikustab oma koduleheküljel:

1) avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisi;

2) tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks;

3) muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutava.

6.3 Kutse andja teatab hindamise aja ja koha kutse taotlejale personaalselt.

6.4 Kutse andmisega seotud tegevus dokumenteeritakse lähtuvalt kutseseadusest ja teistest asjakohastest seadusest.

6.5 Kutse andmisel lähtutakse kehtivast kutse andmise korrast ning kutse andjal on õigus nõuda esitatud dokumentide korrigeerimist.

7. KUTSE TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE

Hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamise korraldamise juhendis, mis on leitav kutse andja veebilehel.

7.1 Konsulent, tase 5, konsulent, tase 6 ja konsulent, tase 7 kutse kompetentsuse hindamisel kasutatakse järgmiseid viise:

7.1.1 dokumentide alusel tõendamine;

7.1.2 kirjalik ülesanne;

7.1.3 vestlus;

7.1.4 praktiline töö;

7.1.5 eelpoolmainitute kombinatsioonid.

7.2 Konsulent, tase 5 kutse esmakordsel taotlemisel ning konsulent, tase 6 kutse esmakordsel taotlemisel, kui ei ole varem kehtinud konsulent, tase 5 kutset, toimub kompetentside tõendamine alljärgnevalt:
dokumentide alusel tõendamine;

7.2.2 kohapeal lahendatav kirjalik ülesanne;

7.2.3 vestlus.

7.3 Konsulent, tase 7 kutse esmakordsel taotlemisel toimub kompetentside tõendamine alljärgnevalt:

7.3.1 dokumentide alusel tõendamine;

7.3.2 vestlus.

7.4 Kutse taastõendamine toimub alljärgnevalt:

7.4.1 dokumentide alusel tõendamine;

7.4.2 vestlus.

7.5 Praktilise töö alusel hindamist kasutatakse juhul kui kutsekomisjon otsustab rakendada seda meetodit. 9

8. KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE, KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE

8.1 Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

8.2 Kutse andja teatab otsusest kutse taotlejale 10 tööpäeva jooksul. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

8.3 Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja –tulemuse kohta kutsekomisjonile.

8.4 Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

8.5 Kutse andja esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 (seitsme) tööpäeva jooksul SA Kutsekojale.

8.6 Kutse andja väljastab kutsetunnistuse 20 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

8.7 Kutsetunnistus kehtib alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast:

8.6.1 konsulent, tase 5 esmataotleja 3 (kolm) aastat

8.6.2 konsulent, tase 5 taastaotleja 5 (viis) aastat

8.6.3 konsulent, tase 6 5 (viis) aastat

8.6.4 konsulent, tase 7 8 (kaheksa) aastat

9. KUTSETUNNISTUSE KEHTETUKS TUNNISTAMINE

9.1 Kutse andjal on Kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

1) kutsetunnistus on saadud pettuse teel;

2) kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;

3) kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

9.2 Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel annab kutsekomisjon isikule võimaluse esitada oma

arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel

tugineda kolmandate isikute seisukohtadele.

9.3 Kutsekomisjon töötab koos Kutseandjaga välja kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise korra.

10. KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE


Kutse andja dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud

dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud

arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.

Lisa 1

Konsulendi kutse andmise korraleKutse spetsialiseerumiste vastavustabel

Kutsestandard alates 05.06.2014
Kutsestandard kuni 04.06.2014

Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemise konsulent

Jookide väiketöötlemise konsulent

Kalatoodete väiketöötlemise konsulent

Lihatoodete väiketöötlemise konsulent

Pagaritoodete väiketöötlemise konsulent

Piimatoodete väiketöötlemise konsulent

Toiduainete väiketöötlemise

konsulent

Aianduse konsulent
Aianduse konsulent

Aianduslike põllumajandustehnoloogiate konsulent

Loomakasvatuslike põllumajandustehnoloogiate konsulent Taimekasvatuslike põllumajandustehnoloogiate konsulen

Põllumajandustehnoloogiate

konsulent

Hobusekasvatuse konsulent

Kitsekasvatuse konsulent

Lambakasvatuse konsulent

Linnukasvatuse konsulent

Mittetraditsioonilise loomakasvatuse konsulent

Seakasvatuse konsulent

Veisekasvatuse konsulent

Loomakasvatuse konsulent
Juhtimise konsulent
-
Kalanduse konsulent
Kalanduse konsulent
Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent
Keskkonnakaitse ja loodushoiu konsulent
Kogukonna arengu konsulent
Kogukonna arengu konsulent
Maamajanduse konsulent

Maaettevõtluse ja

finantsmajanduse konsulent

Maaparanduse konsulent
Maaparanduse konsulent
Mesinduse konsulent
Mesinduse konsulent
Metsanduse konsulent
Metsanduse konsulent
Põllumajanduslike ehitiste konsulent
Põllumajanduslike ehitiste konsulent
Taimekasvatuse konsulent
 
Vesiviljeluse konsulent
Vesiviljeluse konsulent
 

Lisa 2Konsulendi kutse andmise korrale

Kutse spetsialiseerumise valdkonnas tegutsemiseks vajalik tunnistus või tõend

Kutse spetsialiseerumine
Vajalik tunnistus või tõend

Hobusekasvatuse konsulent

Kitsekasvatuse konsulent

Lambakasvatuse konsulent

Linnukasvatuse konsulent

Mittetraditsioonilise loomakasvatuse konsulent

Seakasvatuse konsulent

Veisekasvatuse konsulent

Töötamine loomadega nõuab

tervisetõendit vastavalt

loomatauditõrje seadusele ning

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje

seadusele

Aianduse konsulent,Taimekasvatuse konsulent

Töötamine taimekaitsevahenditega ja

nende kasutamise nõustamine nõuab

taimekaitsetunnistust vastavalt

taimekaitseseadusele

Mesinduse konsulent

Töötamine loomadega nõuab

tervisetõendit vastavalt

loomatauditõrje seadusele ning

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje

seadusele

Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemise konsulent

Jookide väiketöötlemise konsulent

Kalatoodete väiketöötlemise konsulent

Lihatoodete väiketöötlemise konsulent

Pagaritoodete väiketöötlemise konsulent

Piimatoodete väiketöötlemise konsulent

Toidu käitlemine eeldab tervisetõendit

vastavalt toiduseadusele ning

nakkushaiguste ennetamise ja tõrje

seadusele

 

Viimati muudetud: 16.11.2015


 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, Tel 384 9700, info@maainfo.ee
Maainfo