Innovatsiooniklastrite algatused (andmebaas)

INNOVATSIOONIKLASTRITE ALGATUSTE ANDMEBAAS
Andmed potentsiaalsete klastri esindajate kohta kogutakse jooksvalt (alates veebruarist 2015.a). Info andmebaasi kohta kostja@maainfo.ee

  Jrk nr VALDKOND TEEMAD KONTAKT
18Põllukultuurid

Teravilja klaster

 • Täppisviljelus (fookusega väetamine).
 • Mulla orgaanilise aine suurendamine - vahekultuurid.
 • Taime toitainete omastamine mullast.
 • Väetamise keskkonnamõjud.

 

Roosi Laas, roosilaas@gmail.com
telefon: 53731509
Jaak Soosaar, jack.soosaar.001@gmail.com
Anu Nemvalts, anu.nemvalts@emu.ee
Karin Kauer, karin.kauer@emu.ee

17Piim

Piima tootmine ja töötlemine ning selle majanduslik tasuvus.

Meelis Ots, meelis.ots@emu.ee
telefon: 53401361
Hannes Mootse, hannes.mootse@emu.ee
telefon: 5034510
Ants-Hannes Viira, ants.viira@emu.ee
telefon: 731 3068

16Aiandus
 • Aianduslike kultuuride toitainete puuduse operatiivne määramine ekspressmeetodil.
 • Biopreparaadid taimetervise tugevdamiseks ja toitainete omastamise tõhustamiseks.
 • Lähtuvalt tootmisvajadustest introdutseeritud liikide ja sortide kasvatusvõimaluste välja selgitamine Eesti tingimustesse.
 • Alternatiivsed võtted taimetervise tugevdamiseks keskkonnasäästlikus aianduses.
 • Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali kvaliteedi tagamine.
 • Kõrge bioaktiivse väärtusega puuvilja- ja marjakultuuride sordivõrdlused, kasvatustehnoloogiate arendamine ja saaduste väärindamine.

Raimond Strastin, aiandusliit@aiandusliit.ee
Kadri Karp, kadri.karp@emu.ee
Priit Põldma, priit.poldma@emu.ee
Piia Pääso, piia.paaso@emu.ee

15Toit

Kohalikul toidupärandil põhineva kaubamärgi UMA MEKK toorearendus.

 • Tootearendus ( sh. pakend, uued tooted).
 • Uutele turgudele laienemine.
 • Koostöö väikeettevõtjate vahel, et korraldada ühiseid tööprotsesse ning jagada vahendeid ja ressursse.

 

Anneli Ott, anneli@voruleader.ee
telefon: 502663
Jako Jaagu, jakojaagu@gmail.com
telefon: 5230969
Külli Eichenbaum, kylli.eichenbaum@gmail.com
telefon: 7828750
Eda Veeroja, eda.veeroja@gmail.com
telefon:5032341

14Liha

Innovaatilised lahendused rohumaa veisekasvatuse keskkondliku ja majandusliku jätkusuutlikuse tagamiseks Põhja-Euroopas.

Katrin Noorkõiv, katrin@liivimaalihaveis.ee
telefon: 5152408
Airi Külvet, airi@liivimaalihaveis.ee
telefon: 53424274
Tõnno Olonen
Hea Elu Farm

13Loomakasvatus

Seakasvatuse tootlikkuse ja jätkusuutliku arengu tagamine.

Raivo Laanemaa, raivo.laanemaa@estpig.ee
telefon: 513 5927
Ragnar Leming, ragnar.leming@emu.ee
telefon: 7313 444

12Põllukultuurid
 • Külmakindla sojaoa sordi "Laulema" parendamine.
 • Teraviljakasvatajatele soja kasvatamise tutvustamine.
 • Ettevalmistuste tegemine sojatöötlemistehase rajamiseks.
 • Loomakasvatajatele Eesti päritoluga sojašrotti sisaldava söödaratsioonide koostamine ja tutvustamine.
 • Tarbijate teavitamine sojatoodete kasulikkusest.

Urmas Matsalu, urmas@sojaliit.ee
telefon: 5358 4108
Kaido Väljaots, kaido.valjaots@heival.ee
telefon: 5280 270

11Piim

Piimatoodete lisandväärtuse suurendamine.

 • Piimatoodete lisandväärtuse arendamine tervislike piimatoodete abil.
 • Ettevalmistuste tegemine innovaatilise piimatööstuse rajamiseks/arendamiseks.
 • Söödaratsioonide arendamine, et parendada toorpiima kvaliteeti.
 • Piimandussektoris töötavate spetsialistide kompetentsuse suurendamine.
 • Tarbijate teavitamine tervislike piimatoodete kasulikkusest Eestis ja eksportturgudel.

Jaanus Murakas, jaanus.murakas@epiim.ee
telefon: 383 8300
Kaido Väljaots, kaido.valjaots@heival.ee
telefon: 5280 270

10Mahe

Innovaatiliste tehnoloogiate arendamine ja rakendamine mullaviljakuse parandamiseks, tootmise efektiivsuse suurendamiseks ning toodangu kvaliteedi tõstmiseks mahepõllumajanduslikus põllukultuuride- ja köögiviljakasvatuses.

Merit Mikk, meritoko@gmail.com
telefon: 5039802
Elen Peetsmann, elen.peetsmann@emu.ee
telefon: 53044003

09Põllukultuurid
 • Kartuli kvaliteeti piiravate tegurite väljaselgitamine ja nende vältimiseks lahenduste väljatöötamine.
 • Kartuli kvaliteedilabori rajamine ja sisustamine.
 • Teadmiste ja kvalifikatsiooni tõstmine, nõustamisteenuse arendamine.
 • Kartuli niisutamine.
 • Innovaatilised lahendused seemnekartuli kasvatuses.
 • Kartulikasvatajate koostöö turustamisel.
 • Kartulitööstuse väljaarendamine kartulitoodete valmistamiseks.

Kalle Hambrug, eestikartul@eestikartul.ee
telefon: 5055880
Ly Rand, ly@eestikartul.ee
telefon: 5029944

08Toit
 • Tootearenduse ja innovatsiooni eripärad Eesti toidutööstuses – spetsialiseerumise ja kliendikesksed mudelid Eesti toidutööstustele.
 • Sensoorsete ja turunduslike fookusgruppide ja tarbijauuringute vajalikkuse hindamine, meetodid ja läbiviimine.
 • Uute ideede genereerimine ja identifitseerimine – ideepank Eesti toidutööstustele.
 • Toidutoote arendustöö - prototüübist piloottoodanguni.
 • Tootearenduse ja innovatsiooni mentorlus teadusarendusasutuselt Eesti toidutööstustele.

Urmas Sannik, urmas@tftak.eu
telefon: 53312204
Aavo Sõrmus, aavo@bioexpert.ee

07Liha

 Lihasaaduste ja liha tooteahela kõrvalsaaduste väärindamine

1. „Innovaatilised lihatöötlemise tehnoloogiad“, mille eesmärgiks on:

 • Suurendada Eestis kohalikust loomakasvatuse toormest (sead, veised jne) valmistatavate lihatoodete osakaalu;
 • Suurendada lihatoodete nomenklatuuri Eesti siseturul;
 • Parandada Eesti lihatoodete positsiooni välisturgudel;
 • Parandada loomade tervise ja heaolu kaudu, liha kvaliteeti, tootmise efektiivsust, keskkonda jne;
 • Käivitada ka teiste lihaloomade (lambad, kitsed, küülikud, vutid jne) lihatooteahe.

2. „Lihaahela kõrvalsaaduste väärindamine“ eesmärgiga:

 • Vähendada kõrvalsaaduste ja jäätmete ökoloogilist jalajälge utiliseerimisel;
 • Arendada kõrvalsaaduste ja jäätmete töötlemise innovaatilisi tehnoloogiaid: valmistada söötasid ja loomaorganismi tugevdavaid söödalisandeid, bioaktiivseid toidulisandeid, tehnilise otstarbega tooteid (naturaalsed liimid, seebid jne) ning energeetilisi tooteid (biogaas, biodiisel) jne.

Hannes Mootse, ettselts@gmail.com
telefon: 5034510

Lembit Lepasalu, lembit.lepasalu@emu.ee

Alar Meltsov, alar@bia.ee

06Mesindus
 • Taimekaitsepreparaatide lühi- ja pikaajalise toime ja mõju uurimine mesilasperede tervisele ja mesilaste elujõule.
 • Mesilasperede talvise hukkumise põhjuste struktuuri uurimine ja talvekahjude vähendamise meetmete väljaarendamine.
 • Mesilaste tolmeldamispotentsiaali kasutamise efektiivsuse uurimine aia- ja põllukultuuridel ning rakenduslike soovituste koostamine.
 • Mesilaste kasutamisvõimaluste uurimine taimekaitsepreparaatide siirdamiseks kaitstavate kultuuride õitele.
 • Looduslikel toimeainetel põhinevate või alternatiivsete varroatoosiravi võtete uurimine ja mesinikele vastavate soovituste väljatöötamine.
 • Eestis ameerika haudmemädaniku ja mesilaste viirushaiguste levimuse monitooring ja seire ning tõrjemeetmete väljatöötamine ja soovituste rakendamine.
 • Eestis mee ja teiste mesindussaaduste kvaliteedi süvauuringud, sealhulgas pestitsiidide või keskkonnast lähtuvate saasteainete sisalduse analüüsid.
 • Eesti meeturu olukorra analüüs ja meeturu edasise arendamise kava väljatöötamine.

Aleksander Kilk, aleksander.kilk@ttu.ee
telefon: 5293589

Marianne Rosenfeld, mesilaspere@gmail.com
telefon: 5029006

05Loomakasvatus

Põllumajandusloomade aretustehnoloogiate klaster

 • Uute aretustehnoloogiate ja genoomselektsiooni juurutamine.
 • Loomade kasutusea pikendamine aretustehnoloogiliste meetoditega.
 • Sigimistervise parandamine ja sigimistehnoloogiate arendamine.

Tanel Bulitko, must@estpak.ee
Hardi Tamm, hardi.tamm@ccrmb.ee
Triin Hallap, triin.hallap@emu.ee

04Loomakasvatus

Karjaterviseprogrammide edendamise klaster

 • Karjaterviseprogrammide väljatöötamine ja edendamine.
 • Innovaatiliste lahenduste ja nutirakenduste loomine karjatervise jälgimiseks.
 • Piimaveiste heaolu ja karjas püsimise parandamine.

Kerli Raaperi, kerli.raaperi@emu.ee

Kalmer Kalmus, kalmer.kalmus@emu.ee

03Bioenergia

Taastuva energiakasutuse klaster. Taastuvate energiaallikatega varustamise, innovaatiliste tehnoloogiate ja keskkonnakaitse klaster.

Eesmärk - toetada ressursitõhusat, tootlikku ja vähese CO2-heitega, kliimasäästlikku ja kliimamuutustele vastupanuvõimelist põllumajandussektorit, mis on kooskõlas maamajanduse aluseks olevate peamiste loodusressurssidega ja tõhustab protsesse keskkonna säilitamiseks, kliimamuutustega kohanemiseks ja nende leevendamiseks ning loob ühendusi tipptasemel teadusuuringute ja tehnoloogia ning põllumajandustootjate, ettevõtjate ja nõustamisteenuste osutajate vahel.

 • Energiatõhusus ja taastuva energiaallikate kasutamine.
 • Automaatikalahenduste ja IT lahenduste laialdasem asutamine energiatõhususes (nn. targa maja/targa energiakasutuse lahendused).
 • Energiatõhusa biomajanduse arendamine

Andres Jaadla, andres.jaadla@gmail.com
telefon: 520 3987

02Loomakasvatus

Karusloomakasvatuse tootlikkuse ja jätkusuutliku arengu tagamine.

Karusloomkasvatuse Aretusühing
yhing@efba.ee
Marge Paal, mg.paal@gmail.com

01Mesindus

Moodustati 3 töörühma tinglike nimetustega veterinaargrupp, tolmeldusgrupp ja meegrupp.

 • Veterinaargrupp: Rakendusuuringu eesmärk: mesilaste talvekadude vähendamine.
 • Tolmeldusgrupp: Rakendusuuringu eesmärk: Selgitada eksperimentaalsel meetodil välja meemesilase poolt teostatava tolmeldamise majanduslik efekt Eesti aianduses ja taimekasvatuses.
 • Meegrupp: 3.1. Eesmärk: Töötada välja kohalik pädevuste võrgustik, et vajadusel operatiivselt välja selgitada Eesti turul saadaolevate mesindussaaduste vastavus etiketiväärtusele (võltsingud, päritolu). Selgus, et Eestis on selleks kõik pädevused olemas ja vaja on paika panna nende töötav rakendamismehhanism. 3.2. Eesmärk: Eestis toodetava mee süvauuringute põhjal tuua välja Eesti mett teistest eristavad omadused. Tööhüpotees: keegi pole öelnud, et Eestis toodetud mesi poleks sama eripärane, kui Uus-Meremaa manukamesi (bioaktiivsus, antibakteriaalsus jms).

Eesti Mesinduse Koostöökogu

 

Tõnis Tänav, tonistanav@gmail.com

telefon 526 9874

Kokku leiti 18 kirjet