Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise kord

KINNITATUD
Konsulentide kutsekomisjoni 10. 12. 2018 otsusega
protokoll nr 1

Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise kord

(1) Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel lähtutakse kutseseadusest ja haldusmenetluse seadusest.

(2) Isik (avaldaja) esitab kutse andjale kirjaliku avalduse kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamiseks vabas vormis. Kutse andja edastab avalduse kutsekomisjonile 7 tööpäeva jooksul arvates avalduse saabumisest.

(3) Avalduses esinevate puuduste korral annab kutse andja tähtaja vajaminevate andmete või dokumentide esitamiseks. Kui avaldaja nõutud andmeid või dokumente määratud tähtaja jooksul ei esita, võib kutse andja keelduda avaldust menetlemast, teavitades sellest avaldajat.

(4) Kirjalikus avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:

 1. menetlusosaliste ning nende esindajate nimed ja aadressid ning sidevahendite andmed (e-post, telefoni number); Kui avaldajal on esindaja, lisatakse avaldusele esindaja volikiri ja esindaja kontaktandmed;
 2. avalduse selgelt sõnastatud sisu;
 3. pöördumise aluseks olevad faktilised asjaolud ehk põhjus, miks avaldaja kutsekomisjoni poole pöördub;
 4. avalduse esitamise kuupäev ja avaldaja allkiri;
 5. tõendid, mis kinnitavad pöördumise aluseks olevaid asjaolusid, viidates konkreetselt, millist asjaolu millise tõendiga tõendada soovitakse;
 6. avaldusele lisatud dokumentide nimekiri;
 7. kinnitus selle kohta, et samas asjas ei toimu menetlust kohtus või kohtuvälises organis;
 8. elektrooniliselt esitatud avaldus peab olema digiallkirjastatud.

(5) Kutsekomisjon vaatab saabunud avalduse läbi avalduse esitamise päevale järgneval kutsekomisjoni koosolekul, otsustades selle menetlusse võtmise või mittevõtmise ja teavitades otsusest kutse andjat.

(6) Avaldus jäetakse läbi vaatamata ja/või menetlus lõpetatakse, kui

 1. avalduse sisu ei kuulu kutsekomisjoni pädevusse;
 2. avaldajalt on küsitud lisaandmeid või dokumente, kuid avaldaja ei ole määratud tähtajaks vastanud;
 3. avaldaja võtab avalduse tagasi;
 4. avaldus on esitatud isiku poolt, kellel puuduvad volitused avaldaja esindamiseks;
 5. avalduse sisu on seotud kohtuvaidlusega konsulendi kutsetegevuse üle;
 6. avalduse sisu on antud kas samaaegselt või ka menetluse käigus lahendamiseks kohtule või teisele kohtuvälisele organile.

(7) Avalduse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse avaldajat 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse tegemist, põhjendades avalduse läbi vaatamata jätmist kirjalikult.

(8) Avalduse menetlusse võtmise korral moodustab kutsekomisjon vajaduse korral vähemalt 3-liikmelise töörühma. Kutsekomisjoni või töörühma töösse võib kaasata vastava ala spetsialiste või eksperte.

(9) Kutsekomisjoni või töörühma töövormiks on kinnine koosolek. Kutsekomisjonil või töörühmal on õigus kutsuda koosolekule menetlusosalised ja vajadusel ka kolmandad isikud, kelle osalemine aitab kaasa avalduse sisu lahendamisele.

(10) Kutsekomisjon või töörühm peab menetluse käigus andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Väited ja vastuväited peavad olema taasesitamist võimaldavas vormis. Suulises vormis antavad väited ja vastuväited on kutsekomisjonil või töörühmal õigus salvestada, salvestamisest teavitatakse menetlusosalisi.

(11) Kutse koosolekule saadetakse kutsutule vähemalt 14 kalendripäeva enne koosoleku toimumist.

(12) Kutsekomisjon või töörühm võib küsida menetlusosaliselt kirjalikke selgitusi määratud tähtajaks. Menetlusosalisele antakse vastamiseks aega kõige rohkem 30 kalendripäeva, aga mitte vähem kui 14 kalendripäeva.

(13) Kui menetlusosalisel ei ole võimalik koosolekul osaleda või anda kirjalikke selgitusi määratud ajaks, peab ta sellest kutsekomisjoni või töörühma teavitama vähemalt 3 tööpäeva enne määratud tähtaega.

(14) Kui menetlusosaline ei tule ilma mõjuva põhjuseta koosolekule või ei anna määratud ajaks kirjalikke selgitusi, loetakse ta selgituste andmisest loobunuks ja avalduse võib lahendada menetlusosalise selgitusteta.

(15) Kutsekomisjon võib otsustamisel tugineda kolmandate isikute seisukohtadele või nende esitatud tõenditele.

(16) Kutsekomisjoni või töörühma koosolekud protokollitakse.

(17) Protokolli kantakse järgmised andmed:

 1. toimumise aeg ja koht;
 2. osalejate nimed;
 3. juhataja ja protokollija nimed;
 4. päevakord;
 5. arutelude kirjeldus;
 6. vastuvõetud otsused;
 7. muud olulist tähtsust omavad asjaolud;
 8. protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

(18) Kutsekomisjoni otsuse alusel määratavad karistused on:

 1. tähelepanu juhtimine;
 2. hoiatus;
 3. kutsetunnistuse kehtivuse peatamine üheks aastaks;
 4. kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamine.

(19) Kutsetunnistuse võib kehtetuks tunnistada ka juhul, kui konsulendile on tema kutse kehtivuse ajal määratud kaks karistust tema kutsetegevuse kohta.

(20) Menetluse lõpetamisel ei saa menetlusosalised uuesti pöörduda Kutsekomisjoni poole samas asjas samadel alustel.

(21) Menetlus lõpetatakse kutsekomisjoni otsusega ja teavitab sellest kutse andjat.

(22) Kutsekomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ning sellele kirjutavad alla kõik osalenud kutsekomisjoni liikmed.

(23) Kui avalduse menetlemiseks on moodustatud töörühm, teeb kutsekomisjon otsuse töörühma ettepaneku alusel.

(24) Kui töörühma ja kutsekomisjoni seisukohad on erinevad, siis võib kutsekomisjon saata asja uuesti töörühmale arutamiseks.

(25) Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise korral on isikul õigus taotleda konsulendi kutset mitte varem kui 12 kuu möödumisel kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest ja taotlust menetletakse esmase taotlemisena.

(26) Ühe aasta jooksul kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisest või selle kehtivuse peatamisest ei ole konsulendil õigust taotleda või tõendada konsulendi kutset.

(27) Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamine ühe kutse osas ei muuda kehtetuks teisi kutsetunnistusi.

(28) Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning kutse andja teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes.

(29) Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamise otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

 

 

Viimati muudetud: 19.11.2019