UUDISED

   

MAAELUVÕRGUSTIK: Edendame teabelevi rahvusvaheliste projektidega

Allikas: Põllumajandusuuringute Keskus, Maaeluvõrgustik
22. veebruar 2022. a

Teabelevi korralduse ehk AKIS arendamise, teabesalve loomise ning säästliku põllumajandusega seotud kolme rahvusvahelist projekti aitab Eestis ellu viia Põllumajandusuuringute Keskus (PMK).

AKIS - põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsiooni süsteem (ingl k. AKIS - agricultural knowledge and innovation system

Euroopa Komisjon teavitas veebruari alguses rahastamisprogrammi Horisont Euroopa esimese taotlusvooru tulemustest. Oktoobris 2021 esitatud PMK osalusega konsortsiumite taotlustest olid edukad:

Climate Farm Demo

Projekti eesmärgiks on kliimasõbralike lahenduste teadvustamine ning temaatilise põllumajandusettevõtete võrgustiku arendamine üle Euroopa, sh

 • kliimaga seotud tavade laiem teadlikkus, mille tulemuseks oleks kliimaneutraalsete põllumajanduslike lähenemisviiside ulatuslikum rakendamine;
 • põllumajandustootjate kaasamine ja selliste tavade kasutuselevõtt, mis vähendavad kasvuhoonegaaside (KHG) heitkoguseid ja soodustavad kliimamuutustega kohanemist;
 • erinevate Euroopa riikide põllumajandusalaste teadmiste ja innovatsiooni süsteemide (AKIS) kaasamine põllumajanduse kliimaga seotud küsimustesse.

Seitse aastat kestva projekti eestvedaja on Prantsuse põllumajandusinstituut ACTA, projekti on kaasatud 81 organisatsiooni kõigist Euroopa riikidest. PMKd toetavad projektis Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Projekti raames kaasatakse võrgustikku vähemalt 25 erinevatüübilist põllumajandusettevõtet Eestist (kokku kaasatakse 1500 ettevõtet üle Euroopa). Ettevõtetel on võimalus õppida teineteise praktikatest ning saada koolitusi ja nõustamist oma tegevuse kliimasõbralikkuse täiendamiseks. Ettevõtetes toimuvate esitluste kaudu tutvustatakse eri riikides rakendatavaid praktikaid ja uuendusi.

 • Projekti periood 2022-2028 (7 aastat).
 • Konsurtsiumis on 80 partnerit, juhib Prantsuse Institut de L'Elevage
 • Projekti panustavad PMK-st maaelu võrgustikutöö osakond ning põllumajandusseire ja uuringute osakond. 
 • Kontakt: Hanna Tamsalu

EU-FarmBook

Projekti eesmärgiks on EL projektide materjalide koondamine ühisesse Euroopa põllu- ja maamajanduse teabesalve. Täpsemalt on eesmärkideks:

 • muuta praktikas kasutatav teave ja teadmised hõlpsalt leitavaks põllumajandustootjatele, metsamajandajatele, nõustajatele ja teistele;
 • arendada edasi eelmiste projektide abiga loodud teabesalve https://eufarmbook.eu tehnilist lahendust ning funktsionaalsusi;
 •  teavitada avalikkust, riiklikke võrgustikke ja Horisont Euroopa projekte teabesalve võimalustest ning kutsuda neid materjale avaldama.

Seitse aastat kestva projekti eestvedaja on Genti ülikool Belgias, kokku on konsortsiumis 29 partnerit. PMK on osalenud edukalt ka eelnevates teabesalve arendamise projektides EURAKNOS ja EUREKA.

Projekti kuus konkreetset eesmärki:

 1. koguda võimalikult palju asjakohaseid põllumajandus- ja metsanduspraktikale suunatud materjale
 2. arendada ja säilitada avatud juurdepääsuga ja kasutajasõbralikku digitaalset teabesalve
 3. sõlmida ja arendada ametlikke kokkuleppeid AKIS-e osalejatega ELi ja liikmesriikide tasandil EU-FarmBooki kasutusele võtmiseks
 4. sõlmida suhteid teabe levitajatega piirkondlikul, riiklikul ja kohalikul tasandil,
 5. järgida sihtotstarbelist seirestrateegiaid, et tagada teabesalve jätkusuutlikkus pärast projekti lõppu
 6. toetada AKISe strateegilist rakendamist ELi ja liikmesriikide tasandil.

Sel korral on PMK oluliseks ülesandeks jälgida tagasiside platvormi kasutajasõbralikkuse hindamiseks ning parendamiseks intervjuude, fookusgruppide ja testimiste kaudu. Tagasiside kogutakse 8-kuuliste intervallide viisi kogu projekti vältel. Projektist õpitut rakendame teadmussiirde programmi raames Eesti teabesalve www.pikk.ee täiendamisel.

 • Projekti periood 2022-2028 (7 aastat).
 • Konsortsiumis 29 partnerit, juhib Belgia Universitet Gent
 • Projekti panustab PMK-st maaelu võrgustikutöö osakond.
 • Kontakt: Konstantin Mihhejev

modernAKIS

Projekti eesmärgiks on Euroopa ülese võrgustiku loomine teadmussiirde ja innovatsiooni edendamiseks ning osapoolte juhendamine-koolitamine, kuidas toetada head AKISe ülesehitust. Täpsemalt:

 • selle oskusteabe koondamine, mida vajavad riiklikud AKIS osalejad ning AKIS-eid mõjutavate sekkumiste võrdlemine ja kogemustest õppimine (võrdlemise tööriista loomine);
 • riiklike AKISe korraldusüksuste (nt ministeeriumite üksuste) vahelise võrgustumise (sh kohtumiste) võimaldamine ja koolituste pakkumine AKIS osalejatele.

Liikmesriikide ametiasutused ja AKISe osalejad vajavad teadmisi ning vahendeid teadmiste vahetamise edendamiseks ja suutlikkuse suurendamiseks. PMK ülesanne projektis on korraldada Eesti AKIS osapoolte vajaduste koondamist ning vahendada EL teadmiste vahetamise võimalusi osalejatele Eestist.

Projekti tööeesmärgid on järgmised:

 • võrreldavate analüüside, võrdlusaluste ja teabelevi rakendamine AKISte juhtimiseks;
 • AKISe koordineerivate üksuste võrgustik ja teabevahetuse e-platvorm;
 • praktikate koondamine ehk süsteemne suutlikkuse suurendamine ja teabevahetus,
 • lahenduste ühisloome AKISe peamiste osalejate vahel.

Projekti jooksul koostatakse raporteid AKIS vajaduste erinevate tahkude kohta (umbkaudu 10), toimub kohtumisi liikmesriikide osapoolte kaasamiseks (esialgsete kavade kohaselt 12 seminari, 2 konverentsi ja 2 õppereisi) ning korraldatakse materjalide tõlkimist, küsitlusi ja kohalikke arutelusid. Projekti eelarve hõlmab muuhulgas AKIS koordineeriva üksuse esindajate (Eestis - Maaeluministeeriumi ametnike) lähetusi.

Projekt annab tuge AKISe koordineerimisüksuste loomisel, suurendab osapoolte võimekust ning toetab toimivat ja kaasavat AKISt üle Euroopa.

 • PMK osalust projektis toetas Maaeluministeerium.
 • Projekti periood 2022-2028 (7 aastat).
 • Konsortsiumis 36 partnerit, juhib Austria Landwirtschaftskammern Österreich
 • Projekti panustab PMK-st maaelu võrgustikutöö osakond.
 • Kohtakt Hanna Tamsalu 

 

« Tagasi