EST Maainfo Maaeluvõrgustiku teenistus Maainfo Maaeluvõrgustik Maainfo KESKKOND JA KESTLIKKUS
 
 
Maainfo
Kontakt
Maainfo
EST   Maainfo   ENG
 
  Maaeluvõrgustik
Maainfo
Maainfo
MAK 2014-2020 PROJEKTINÄITED
Maainfo
INFOKIRI VÕRGUKIRI
Maainfo
TASKUHÄÄLING "MAAELU JUTUD"
Maainfo
VEEBI TV
Maainfo
NÄITUSED
Maainfo
AVATUD TALUDE PÄEV 2024
Maainfo
ARUKAD KÜLAD
Maainfo
MAAPIIRKONDADE PIKAAJALINE VISIOON
Maainfo
KOHALIKU TOIDU VÕRGUSTIKUD
Maainfo
KESKKOND JA KESTLIKKUS
Maainfo
NAISED MAAPIIRKONNAS
Maainfo
EUROOPA ÜPP VÕRGUSTIK
Maainfo
INFOMATERJALID
Maainfo
EESTI MAAELUVÕRGUSTIK 2014-2020
  INNOVATSIOONIVÕRGUSTIK
Maainfo
  LEADER
Maainfo
  Trükised
Maainfo
  Maaeluvõrgustiku teenistuse kontaktid
Maainfo

KESKKOND JA KESTLIKKUS

   

 
   

Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustiku teenistus ehk Maaeluvõrgustik tegeleb alates 2020. aasta lõpust ka erinevate looduskeskkonna teemade arendamise ja info levitamisega meie maapiirkondadele. Teeme ka selles valdkonnas aktiivselt koostööd nii Eesti kui teiste Euroopa Liidu maaeluvõrgustike ja muude riiklike institutsioonidega, aga ka keskkonnaorganisatsioonide ja -asutuste ning erasektoriga. Meie eesmärgiks on omapoolse panusega ning meie maapiirkondi aktiivsemalt kaasates kaasa aidata erineval tasemel looduskeskkonnaga seotud eesmärkide saavutamisele.

Sissejuhatuseks

Inimkonna heaolu sõltub ökosüsteemi ressurssidest ja hüvedest nagu puhas vesi, õhk, toit, loodusvarad. Samas kaasnevad tänapäevase lineaarse majandusmudeliga järjest ulatuslikumad keskkonna- ja saasteprobleemid ja ressursid kas vähenevad või on väga raskelt kättesaadavad.

Suures osas just inimtegevusest tingitud kliimamuutused ja sellega kaasnevad üleujutused, ekstreemsed kuumalained, looduskeskkonna seisundi halvenemine, võõrliikide ja ohtlike taimekahjustajate invasioon meie loodusesse ning elurikkuse vähenemine on juba aastaid reaalsus.

Sarnaselt paljudele teistele tööstusharudele on ka intensiivse põllumajandustegevuse mõju liigirikkusele, keskkonnaseisundile ja meie agroökosüsteemidele märkimisväärne. Nimetatud muutuste tagajärjeks on madalama väärtusega ja vähem produktiivne loodus- ja elukeskkond, mis mõjutab omakorda tugevalt ka inimtegevust ja –heaolu nii linnas kui ka meie maapiirkondades.

Kliimamuutused mõjutavad ka kogu toidutarneahelat, sh ka põllumajanduslikku esmatootmist taluvärava tasandil. Samal ajal kasvab maailma rahvaarv kiiresti, mis omakorda tõstab jätkusuutliku toidu tootmise üha enam fookusesse. Jätkusuutliku toidu tootmise ning põllumajanduse tagamiseks on vaja muuta nii üldiseid arusaamu kui seniseid põllumajanduspraktikaid.

JOONIS: ÜRO 17 säästva arengu eesmärki, sh inimkonna heaolu vundamendiks olev biosfäär. Kui inimkond ei suuda piisavalt hoida ja kaitsta oma looduskeskkonda, ei ole võimalik saavutada ka ülejäänud säästva arengu eesmärke. Allikad: www.keskkonnaharidus.ee...(1) ja www.keskkonnaharidus.ee...(2)

Keskkonna teemad on olulised, keerulised ja ulatuslikud. Teemad, millega maaeluvõrgustik oma pädevuse piires kaasa saab aidata, on järgmised:

Kliima ja looduskeskkond

Bioloogilise ressursi väärindamine

Energia

Keskkonnamõju

Keskkonnasõbralikkus

Muud teemad

 • Õiglane kaubandus jm sotsiaalsed, aga looduskeskkonnaga seotud teemad

 • ESG kui keskkonna-, majandus- ja juhtimismeetmete ja standardite kogum, juhtimiskonseptsioon, mõtteviisi ja kasvuvõimalus 

 • Rohepesu - kuidas ära tunda, vältida ja tarbijat kaitsta?

Programmid, projektid ja partnerid

 

Maaeluvõrgustiku tegevused

 • Maaeluvõrgustik koostas 2021.a. koostöös LEADER tegevusgruppidega Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 LEADER-meetme projektide rändnäituse "Roheline LEADER".

 • Maaeluvõrgustiku teenistus vestles 2023.a. kevadel EMÜ professor R. Värniku ja Agrone Grupi arendusjuhi S. Kuus'iga Kagu-Eesti bioressursside ja nende nutika väärindamise teemadel taskuhäälingus "Maaelu jutud".

Infomaterjalid

Maailma ja Eesti keskkonnaseisundi ja kliimamuutustega seotud uuringud ning analüüsid: 

Rahvusvahelised looduskeskkonnaga seotud kokkulepped, ühised eesmärgid ja dokumendid:

Riigisisesed keskkonna ja kliimaga seotud valdkonnaülesed kokkulepped, eesmärgid ja dokumendid: 

 • Eesti riiklik strateegia "Säästev Eesti 2021", kus on paika pandud riigi säästva arengu põhimõtted (1995)  
 • Strateegia "Eesti 2035", mis on Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia, mis annab ühtse suuna erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ja otsustajatele ning eurorahade kasutamisele (sh ka elukeskkonna vallas): Strateegia "Eesti 2035" | Eesti Vabariigi Valitsus
 • "Tõetamme" veebileht, millelt saab jooksvalt jälgida, kuidas Eestil säästva arengu eesmärkide täitmisega läheb
 • Eesti Rohereformi tegevusplaan (august, 2023)
 • Eesti Kliimaseadus (väljatöötamisel). Kliimaseadus kui "vundament" Eesti kestlikuma majandusmudeli kujundamisel

Rohepööre ehk Euroopa Roheline Kokkulepe ehk inglise keeles European Green Deal: 

 • Euroopa Roheline Kokkulepe ehk "EL rohelepe" eesti keeles ja inglise keeles
 • Riigikantselei poolt tellitud Eesti rohepoliitika ekspertrühma raport (aprill, 2022)  

Strateegia Talust Taldrikule (European From Farm to Fork Strategy)

Euroopa Ühine Põllumajanduspoliitika (EL ÜPP): 

Bioloogiline mitmekesisus ja elurikkus: 

Võõrliikide invasioon ning karantiinsed ja reguleeritud mittekarantiinsed taimekahjustajad:

 • Keskkonnaameti infomaterjalid võõrliikide ja nende ohjamise kohta (2023)
 • Kliimaministeeriumi info invasiivsete võõrliikide kohta (2023)
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal EL invasiivsete võõrliikide kohta (nimekiri 2023)
 • PTA karantiinsete ja reguleeritud mittekarantiinsete taimekahjustajate üldinfo ja seireandmed (2023)
 • METK taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumi teenused (ohtlike) taimekahjustajate määramiseks

Jätkusuutlik veemajandus, sh inimtegevuse mõju, mageveevarud ja saaste:

 • Veeseadus
 • Keskkonnaagentuuri Eesti põhjavee ja pinnavee seisundi interaktiivsed kaardid (2022)
 • Läänemere seisund, sh põllumajanduse mõju seisundile (2021)
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal Läänemere seisundi kohta (2023), inglise keeles 1 ja inglise keeles 2
 • Eesti nitraaditundlike alade kaart Keskkonnaportaalis
 • Keskkonnaministeeriumi määrus "Eesti Nitraaditundliku ala määramine ja põllumaajndusliku tegevuse piirangud (2023)"
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal "Põllumajandus ja veekaitse (2023)"
 • Maaparandajate ees seisvad väljakutsed kliimamuutustega kohastumisel ja põllumajanduse vajaduste täitmisel. T. Timmusk (2019)  
 • SEI Tallinn T. Pedusaar artikkel kestlikust veemajandusest (2022)
 • Euroopa veeressursside ja -majandamise alalane partnerlus Water4All, sh perioodi 2022-2025 teadustegevust suunav dokument SRIA (2023)

Ökosüsteemiteenused ja nende hindamine: 

 • Mis on ökosüsteemiteenused ja nende strateegilised eesmärgid (2021)
 • Ökosüsteemiteenuste rahvusvaheline liigitamine ja määratlus CICES Version 5.1 (uuendatud 2023)
 • Ökosüsteemiteenuste rahvusvaheline klassifikatsioon ja juhend CICES Version 5.1 (2018)
 • Ökosüsteemiteenuste seis Eestis (alates 2019): Riikliku tervikpildi loomine | Loodusveeb

Ringmajandus ja ringbiomajandus (sh bioressursid):

 • Ringmajanduse põhimõtted
 • EL ringmajanduse pakett (sh reguleerivad õigusaktid jne)
 • Eesti ringmajanduse valge raamat (2022)
 • Eesti ringmajanduse tegevuskava (2023)
 • Eesti ringmajanduse arendamise protsess (indikaatorid, arengudokumendid, kaasamine jt)
 • Kohalike omavalitsuste ringmajandusliku võimekuse uuring (2023)
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal pakendite kohta, sh nõuded, pakendite liigid, materjalid ja taaskasutus (2023)
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal (sh sündmused jne) ühekordse plasti direktiiviga seoses (2023)
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal tootjavastutuse ja probleemtoodete kohta (2021)
 • Teeme Ära Sihtsasutuse infomaterjal ressursside kasutusest (2020)
 • EL biomajanduse strateegia (2013, täiendatud 2018)
 • Projekti ADDVAL-BIOEC: Lisandväärtuse tõstmine ja toorme tõhusamkasutamine Eesti biomajanduses lõppraport (2021)
 • Horizon Europe Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) on EL partnerlus, mis rahastab ringbiomajanduslikku tööstusarendustegevust ja teadus-arendustegevust raamistav SRIA
 • Accelerate Estonia: biojäätmete kasutamine kestlikus toidutootmises
 • EMÜ projekt "Bioressursside kõrgema väärindamise huvi tõstmine ja ressursside uuring": Kagu-Eesti bioressursside uuringu aruanne (2022)
 • Lääne-Eesti regiooni bioressursside väärindamise tegevuskava (2022)
 • Bioressursside väärindamise investeeringutoetus eelnõud tutvustav ettekanne (mai, 2022)
 • Eesti ringbiomajanduse teekaart eesti  ja inglise keeles  (2023).
 • Eesti ringbiomajanduse piirkondliku teekaardi koostamise metoodiline raamistik (2023)
 • EL ülevaade liikmesriikide biomajanduse strateegiatest (uuendatud 2023)

Kompostimine ja komposti kasutamine: 

 • Kliimaministeeriumi infomaterjal 2023.a. lõpus kehtima hakkavatest uutest nõuetest: biojäätmete kogumisest, sorteerimisest, kompostimisest (2023)
 • Kliimaministeeriumi K. Kirs ettekanne 8.10.23 METK seminaril "Biojäätmete kogumine ja kohtkompostimine" ja lisainfo ürituse kohta
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal kodusest kompostimisest (2022)
 • Kompostimise infomaterjal (2019)
 • Videomaterjalid kompostimisest (2019)

Kogukonnaaiandus ja vertikaalaiandus: 

Keskkonnasõbraliku põllumajanduse praktikad, juhendmaterjalid, monitooringud, projektid ja teadustegevus: 

 • Mahepõllumajandus: 
 • Agroökoloogia: 
  • METK agroökoloogia valdkonnaga seotud ulatuslikud uuringud
   • METK MAK elurikkusega seotud uuringute tulemused
   • METK kõrge loodusväärtusega põllumajandusaladega seotud uuringud
   • METK põllumajanduse ja veega seotud uuringud
   • METK muud uuringud (sh majanduslik jätkusuutlikkus, mahetoodang, turustuskanalid, keskkonnatoetuste osatähtsus, loomade karjatamine jt.)
 • Taastav põllumajandus: 
  • Euroopa Akadeemiate Teadusnõukogu (EASAC, European Academies’ Science Advisory Council) poliitikakujundajatele suunatud 2020. a. raport "Taastav põllumajandus Euroopas" (mh olid uuringusse kaasatud ka Eesti teadlased)  ja Ilmunud on EASAC-i raport "Taastav põllumajandus Euroopas" - Eesti teaduste akadeemia
  • Taastava põllumajanduse infomaterjal suurematele ja väiksematele põllumajandustootjatele (EL projekt 2020-2023)
  • EL ÜPP võrgustiku taastava põllumajanduse teemaline fookusgrupp (2023)
  • Batic Sea Action Group infomaterjal taastavast põllumajandusest
  • Taastava põllumajanduse ja mulla teemaline teadusartikkel (2020)
  • Mulla orgaaniline C, selle muutused ja mõjutajad (ettekanne P. Penu METK, 2023)
  • Ülevaatlik teadusartikkel taastava põllumajanduse mõjust (2023)
  • EIT Food taastava pM ja toidutootmise teemaline kirjutis (2023)
 • Agrometsandus ja toidusalud (lisamisel)

Muld ja mulla seisund: 

Põllumajandusega seotud süsiniku sidumine ja süsinikukaubandus: 

 • Euroopa Parlamendi poolt tellitud uuring süsinikusidumise ja -kaubanduse võimaluste kohta ELs
 • Euroopa Parlamendi ettepanek EL süsiniku sidumise raamistik süsiniku sidumise sertifitseerimiseks (2022)
 • Kliimaministeeriumi selgitus süsinikuturgude ja süsinikukrediidi kohta (2023)
 • Kliimaministeeriumi selgitus EL heitkogustega kauplemise kohta (2023)
 • Süsinikusidumise teemaline teadusartikkel (2023)
 • Süsinikusidumise ja süsinikukaubanduse teemaline teadusartikkel (2022)
 • eAgronomi süsinikuprogramm põllumajandustootjale
 • Verra standard kasvuhoonegaaside hindamiseks (sh kasutusel ka eAgronom "süsinikuprogrammis")

Kestlikkuse, jätkusuutlikkuse ja keskkonnasõbralikkuse hindamine (sh organisatsiooni kasvuhoonegaaside ja süsinukujalajälje arvutamine): 

 • Kliimaministeeriumi poolt koostöös SEI Tallinnaga välja töötatud organisatsiooni KHG jalajälje hindamise juhend, arvutusmudel ja kasutajatugi (2023)
 • Kasvuhoonegaaside rahvusvaheline protokoll (Greenhouse Gas Protocol), mis sisaldab erinevaid kasvuhoonegaaside emissioonide kokku arvutamise standardeid, tööriistu koolitusi
 • Verra standard kasvuhoonegaaside hindamiseks (sh kasutusel ka eAgronom "süsinikuprogrammis")

Keskkonnasõbralik põllumajandus ja sotsiaalsed teemad: 

 • Ettevõtete kestlikkusega seotud kohustuslik hoolsuskohustus (2022 ja 2020)
 • OECD abistav juhis ettevõtte ESG väljatöötamiseks (2018)
 • Kas keskkonnasõbralik põllumajandsutootja on õnnelik? (2023. a. teadusuuring)
 • Kas mahetootja on "hea" või "halb" tootja (2022. a. teadusuuring)
 • Teadusuuring Soome mahetootjatest (2022)
 • Õiglase kaubanduse koduleht Eestis
  • Eesti õiglase kaubandusega seotud uuringud
  • Eesti õiglase kaubandusega seotud õppefilmid ja videod
  • MONDO õiglase kaubanduse sertfitseerimisesüsteem Eesti sokolaadivalmistajale (2015)

Keskkonnasõbralik toitlustus, sündmuste korraldamine ja majutus (sh rahvusvaheline keskkonnamärgis Green key):

 • Planeedisõbraliku toidu teejuht, sh ka põnev kursus "Toidufoori teejuht"
 • Kuidas tarbida liha keskkonnasõbralikumalt (toidufoori osa)
 • Kuidas tarbida kala keskkonnasõbralikumalt (toidufoori osa)
 • Kuidas (jätkusuutlikumat) toitu valida?
 • Tarbi toitu targalt infomaterjal
 • Horisont Euroopa 12 erinevat Euroopa riiki (sh Eestist Tallinn) kaasav jätkusuutlikuma koolitoitlustuse teemaline projekt (2022-2025)
 • Keskkonnaministeeriumi (praeguse Kliimaministeeriumi) keskkonnahoidlike sündmuste juhend (2022)
 • Tartu linna keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhend (uuendatud 2023)
 • Tartu Loodumaja keskkonnasõbralike sündmuste korraldamise juhend (2020)
 • Puhka Eestis juhendid ja materjalid (sh kestlik turism, loodusturism ja sündmuste korraldamine)
 • Rahvusvahelise märgise Green key globaalne kodulehekülg
 • Green Key Eestis
 • SEI Tallinn Green Key projekt Eestis (2019-2023)

Toidu raiskamine ja toidukadude vähendamine:

 • Tarbi toitu targalt infomaterjal
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal, kuidas toiduraiskamist vähendada
 • Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinn) uuring toidujäätmete ja toidukao kohta (2021)
 • SEI Tallinn juhend toidukao vältimise ja vähendamise kohta koolides
 • Kliimaministeeriumi infomaterjal toidujäätmete ja toidujäätmete tekke vältimiseks
 • Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) juhend toiduannetamise kohtaja 28.02.2022 PTA infopäeva materjalid
 • Eesti Toidupank, kes annetamise teemaga Eestis tugevalt pildis

Roheline kontor ja keskkonnasõbralikud hanked:

 • Mis on Roheline Kontor, sh põhimõtted, tunnistus, näited jne
 • Rohelise Kontori käsiraamat (2013)
 • Kliimaministeeriumi materjalid keskkonnahoidlike hangete teemadel (2023)
 • Lisamaterjal keskkonnahoidlike/ringmajanduslike riigihangete kohta

  Energiatõhusus ja taastuvenergia: 

 • Eesti Biogaasi Assotsiatsiooni veebileht (2023)
 • Energiatalgud: energeetikasektorit ja sellega seotud teisi sektoreid hõlmava ja ühendava, perioodiliselt uueneva energeetikaalaste teadmiste kogum (alates 2014)
 • Energiatalgud: energiakogukondadega seotud info (2022)
 • Accelerate estonia kogukonnaenergeetika mudel (2023)
 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi infomaterjal taastuvenergia kohta (2023)

ESG kui keskkonna-, majandus- ja juhtimismeetmete ja standardite kogum, ettevõtte juhtimiskonseptsioon, mõtteviisi ja kasvuvõimalus:  

 • Mis on ESG ja kuidas seda ettevõttes rakendada (2022)?
 • Ettevõtete kestlikkusega seotud kohustuslik hoolsuskohustus (2022 ja 2020)
 • OECD abistav juhis ettevõtte ESG väljatöötamiseks (2018)

 Rohepesu:

Organisatsioonid, mis toetavad ja abistavad keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisel 

 • EL nõustamisorganisatsioon GreenAssist, mille eksperdid annavad tasuta tehnilist nõu nii Europpa Liidu era- kui riigisektorile rohe/jätkusuutlike/keskkonnaalaste investeeringuprojektide koostamisel ja sobivate rahastusmeetmete leidmisel (2023)
 • METK võrgustiku osakond (sh Eesti riiklik maaeluvõrgustik) võrgustajana, kaasajana, abistajana, info vahendaja ja levitajana ning koolituspartnerina
 • Maaelu Teadmuskeskuse (METK) innovatsiooniteenistus
 • METK projektipartnerina (sh looduskeskkonna ja keskkonnasõbraliku põllumajandustootmisega seotud projektid)
 • Mahepõllumajanduse Koostöökogu esindusorganisatsioonina alates 2006. a.
 • MTÜ Organic Estonia esindusorganisatsioonina, alates 2015. a.
 • Eesti Maaülikooli Mahekeskus
 • Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus
 • Eesti Maaülikooli Biomajanduse arenduskeskus
 • Eesti Permakultuuri Ühing, kes korraldab looduslähedaste ja keskkonnasõbralike praktikate koolitusi kui muid infosündmuseid ja võrgustusüritusi
 • Northern Roots MTÜ, kes korraldab nii koolitusi kui võrgustusüritusi eelkõige taastava põllumajanduse teemadel
 • eAgronom, kes korraldab koolitusi, pakub põllumehele erinevaid muid teenuseid, aga haldab ka süsinikuprogrammi
 • CleanTech Estonia, kes toetab rohetehnoloogiate innovatsiooni (iduettevõtete kiirendi, mentorlus, demokeskus, koolitus) investeerimislahendused
 • Keskkonnainsvesteeringute Keskuse (KIK) rohetehnoloogia arengukiirendi iduettevõtetele, fookusega materjaliteaduse, ressursside väärindamise ja kemikaalide kasutuse vähendamisele (välja töötamisel)
 • Rohetiiger kui sektoritevaheline koostööplatvorm, mis taotleb rohelist arenguhüpet Eesti ühiskonnas, tehes koostööd ettevõtja, avaliku sektori, vabakonna ja üksikisiku suunal
 • EIT (Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut) Europe on Euroopa Liidu asutus ja Horizon 2020 lahutamatu osa 2008.a, eesmärgiga tõhustada Euroopa innovatsioonisuutlikkust. Instituut soodustab innovatsiooni kogu Euroopas, lõimides ettevõtlust, haridust ja teadust, et leida lahendusi kiireloomulistele ülemaailmsetele probleemidele
 • EIT Climate-KIC ja EIT Climate-KIC Eesti haru on seotud teadustegevuse, ettevõtetega koostöö, hariduprogrammide, demotegevuste ja rahastamisega. Eesti haru kontaktiks on Cleantech Estonia (2022)
 • EIT Food Estonia, mida esindab Tartu BioPark. EIT Food on üks EIT innovaatikakogukondadest, mis üle-euroopaline toidusektori ettevõtlusele ja innovatsioonile keskendunud konsortsium 
 • Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn)
 • Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) korraldab alates 2021.a. üle-eestilist naisettevõtjatele suunatud programmi "Naised ettevõtluses - ROHELINE JA HOOLIV MAAILM"
 • Toidupank, kes aitab toitu päästa ja aitab abivajajaid

Looduskeskkonnaga seotud programmid, missioonid, projektid ja teadusuuringud, sh Horizon Europe

 • EL teaduse ja innovatsiooniga seotud missioonid Horizon Europe programmis: 
 • EL Horizon Europe agroökoloogia teadus- ja innovatsiooni eluslaborite ja teaduse infrastruktuuri alane partnerlus (agroecology partnership)
  • Mis on teaduse infrastruktuurid?
  • SCAR (Standing Commitee on Agricultural Research) Agroökoloogia SRIA (Strategic Research and Innovation Agenda) jm teaduse ja innovatsiooniga seotud dokumendid
  • Mis on eluslaborid ja nende EL-ülene võrgustik?
  • Projekt ALL-ready (2020-2023), mis valmistas ette AE eluslaborite ja infrastruktuuride võrgustikku
  • Projekt AE4EU (2021-2023), mis hõlmab agroökoloogiat kui sobivat lahendust jätkusuutliku põllumajanduse ja kestliku toidu tootmisel
 • EL Horizon Europe veeressursside ja -majandamise alalane partnerlus Water4All, sh perioodi 2022-2025 teadustegevust suunav SRIA (2023)

Lisainfo: Karme Petrutis, karme.petrutis@metk.agri.ee, METK maaeluvõrgustiku teenistus

 

Viimati muudetud: 15.01.2024

Veebruar 2024
Tagasi Edasi
Maainfo
   

Päevakajalised asjad
Maainfo
EMÜ: Eesti Maaülikool kutsub osalema põnevatel häkatonidel
METK: Põllumees, osale põllumuldade elurikkuse uuringus!
REM: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tunnustas maaeluvõrgustiku teenistuse juhatajat Reve Lamburit hõbedase teenetemärgiga
FOREST4EU: Oodatakse vastama küsimustikule innovatsiooni parendamise kohta metsanduses ja agrometsanduses (kuni 29.02.2024)
LEADER infokiri 2024 (nr 2/131)
METK: Seemnefestival kutsub rohenäppe külviajaks valmistuma
EUROOPA KOMISJON: Rural Toolkit koondab ühele platvormile maapiirkondade toetusvõimalused, ressursid ja parimad praktikad
REM: Avati maal elamise toetamiseks hajaasustuse programmi taotlusvoor
REM: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ootab kandideerima 2024. aasta Eesti toidupiirkonna tiitlile

2 logo maaeluvõrgustikule

 
 
Maainfo
  Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa, seminar (at) metk.agri.ee
Maainfo